Art. 84. - [Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  84.  [Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego]
1. 
Wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz cofnięcie zezwolenia:
1)
na prowadzenie składu podatkowego,
2)
na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
2a)
na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
3)
(uchylony),
3a)
na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
4)
na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
5)
na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
6)
wyprowadzenia

- następuje w drodze decyzji.

1a. 
(uchylony).
1b. 
Decyzja o cofnięciu zezwolenia z przyczyn, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 3, 6 lub 7, art. 54 ust. 11 pkt 4, 5 lub 6, art. 56 ust. 12 pkt 3, 5 lub 6, jest natychmiast wykonalna.
1c. 
Decyzji o cofnięciu zezwolenia z przyczyn innych niż określone w art. 52 ust. 2 pkt 3, 6 lub 7, art. 54 ust. 11 pkt 4, 5 lub 6, art. 56 ust. 12 pkt 3, 5 lub 6 może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Przepisy działu IV rozdziału 16a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1;
2)
wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględni:
1)
potrzebę uzyskania dostatecznych informacji o podatniku, w szczególności wpływających na określenie zabezpieczenia akcyzowego i potrzebę prawidłowego działania podmiotu;
2)
konieczność zapewnienia swobody przepływu wyrobów akcyzowych.