Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.
1. 
W przypadku podmiotu krajowego do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, które kierują działalnością podmiotu, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez podmiot z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
3)
oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie zostało mu cofnięte ze względu na naruszenie przepisów prawa żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) w zakresie wyrobów akcyzowych;
4)
oświadczenie podmiotu, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
2. 
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293 oraz z 2019 r. poz. 622) do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób upoważnionych do reprezentowania oddziału za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez oddział z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
3)
oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie zostało mu cofnięte ze względu na naruszenie przepisów prawa żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych;
4)
oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że nie jest wobec tego oddziału prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
5)
urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, potwierdzające: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, informacje o prowadzonej przez niego działalności, w szczególności urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca ten wykonuje działalność gospodarczą.
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;
2)
oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju, wraz z oznaczeniem:
a)
naczelnika urzędu skarbowego, któremu podmiot reprezentujący złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16 ustawy,
b)
daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot reprezentujący.
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski:
1)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonujących zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1505, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) lub
2)
sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku przedsiębiorców zagranicznych z tych państw.
2. 
Urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, powinny być poświadczone przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terenie państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938 i 939), albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.
2. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza się dokumenty określone w § 2 i § 3, które dotyczą zmiany. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.
Dokumentów, o których mowa w § 2 i § 3, nie dołącza się, jeżeli:
1)
właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dysponuje tymi dokumentami i dane zawarte w tych dokumentach są aktualne lub
2)
dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma naczelnik urzędu skarbowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Naczelnik ...............................

Urzędu Skarbowego

w ............................................

WNIOSEK

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1. Imię i nazwisko lub nazwa ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 2

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

4. Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ............................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................

6. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

7. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

8. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.)

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187,

z późn. zm.)

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

e) rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju

a) nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) .........................................................................................

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

 hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

7. Dane osoby/osób***** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649, z późn.zm.)5)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

....................................................................................................................................................

e) rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

* Podanie informacji jest dobrowolne.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

**** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

***** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

_______________________________

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy,

2) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

3) Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

4) Zgodnie z art. 69a ust. 1 do 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

– hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

– hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

– wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,

– wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

– jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

– w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

– jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

– na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

– w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

– zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej,

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy.

5) Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

Naczelnik …………………….

Urzędu Skarbowego

w ...............................................

WNIOSEK

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA:

1)wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich
2)we wniosku należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, z wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 lit. a, które w każdej

z części są obligatoryjne

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, organ wydający) .…………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………….....…………………………..……………………………………………….……………………………………………………..
2.Imię i nazwisko lub nazwa
a.dane aktualnie wskazane w rejestrze ……………..………..………………….………...…….…

…………………………..…………………………...............……………………………………

b)dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy zmianie) ………......……………

…………………………..………………………………………………………………….……..

3.Adres zamieszkania lub adres siedziby
Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon* …………………………

Adres e-mail* ……………………………………………………..

4. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 3

Faks* ………………………..
Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon* ………………………… Faks* ………………………..

Adres e-mail* ……………………………………………………..

5.Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**
·Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ………..…………………………………………………………………………..…

·Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
6.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………..…………………………...……..
7.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

8.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

9.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić podmiot**
·sprzedaż na terytorium kraju
·eksport
·dostawa wewnątrzwspólnotowa
·nabycie wewnątrzwspólnotowe
·import
·zużycie
·przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ………….…………...

…………………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………………………………....…...................

10.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.)
a.rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
·generalne1)
·ryczałtowe**
·zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym2)
·zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**

·depozyt w gotówce
·gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
·czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.)
·weksel własny
·hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia………………………………………………………………………………..

Powierzchnia……………………………………………………………………………………..

Numer księgi wieczystej ……………………...…………………………………………………

Deklarowana wartość rynkowa………………..…………………………………………………

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie …..........% wymaganego zabezpieczenia akcyzowego

·inny dokument mający wartość płatniczą ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….......

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ……….……………………………………

……………………………………………………………………………………………….….....

............................................................... ..............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, organ wydający) …………………………………………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………………………..

……………………………………………….……………………………………………………..

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a.imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze ……………………….....…

……………………………………………………………………………………..…………….

b)imię i nazwisko lub nazwa – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy zmianie) ………………………………...…………..……………...…………………………… …………………………..……………………………………………………………………….
c)adres zamieszkania lub adres siedziby

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….……………

……………………………………………….…………………………………………………..

f)rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….………………….

……………………………………………….…………………………………………………..

3.Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju
a.nazwa ……...…….……………….……….…………………………….………….…………… ……………………………………………………………………………………………….….....
b.b) adres siedziby

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy………...…….

Poczta*………………….…... Telefon* ………………………… Faks* ……………………….

Adres e-mail* ……………………………………………………..

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon* ………………………… Faks* ………………………..

Adres e-mail* ……………………………………………………..

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

……………………………………………………………………………………...…………… e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……..………………………………………………….....

4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić podmiot**
·sprzedaż na terytorium kraju
·eksport
·dostawa wewnątrzwspólnotowa
·nabycie wewnątrzwspólnotowe
·import
·zużycie
·przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ………….………..….

…………………………………………………………………………………………………...…...

…………………………………………………………………………………………………...…...

7.Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
a.forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym***
·depozyt w gotówce
·gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
·czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
·weksel własny
·hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia………………………………………………………………………………..

Powierzchnia……………………………………………………………………………………..

Numer księgi wieczystej ……………………...…………………………………………………

Deklarowana wartość rynkowa………………..…………………………………………………

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ………....% wymaganego zabezpieczenia akcyzowego

·inny dokument mający wartość płatniczą …………………………………...……………….

…………………………………………………………………………………………...……….

b)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ……………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….…..

8.Dane osoby/osób***** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
a.imię i nazwisko …………………………………………………...…………………………….. ………………………………………………………….……………………………...…………..
b.adres zamieszkania
Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon* ………....………………Faks*………………………...
Adres e-mail* ………………………………………...……………..

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon* ……..………………..… Faks*………………………...

Adres e-mail* ……………………………………………………..

............................................................... ..............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649, z późn. zm.)5)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data, organ wydający) …………………………………………………………………………………….

……………………………………………….……………………………………………………....

……………………………………………….……………………………………………………....

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a.imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane aktualnie wskazane w rejestrze ……………….…

……………………………………………………………………………………..…………….

b)imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy zmianie) …………………………………………………………………………………..

…………………………..………………………………………………………………………. c) adres zamieszkania lub adres siedziby

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

…………………………..……………………………………………………………………….

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ……...….……………

……………………………………………….…………………………………………………..

f)rodzaj prowadzonej działalności ………………………..…….………..…….………………….

……………………………………………….…………………………………………………..

3.Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego
a.imię i nazwisko lub nazwa ….…...……….……………………………………….………….…

……………………………………………………………………………………………….….. b) adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……............ Kod pocztowy…………….… Poczta*……………………… Telefon*………………………… Faks*………………………...

Adres e-mail*……………………………………………………..

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……
Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………
Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…
Poczta*………………….…… Telefon*………………………… Faks*………………………...

Adres e-mail*……………………………………………………..

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

……………………………………………………………………………………...……………

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………..……………………………………….......

4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj………………………… Województwo…………………… Powiat………………….……

Gmina……………………… Miejscowość…………………..… Ulica…………………………

Nr domu…………….……… Nr lokalu…………….……...…… Kod pocztowy…………….…

Poczta*………………….……

6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić podmiot**
·sprzedaż na terytorium kraju
·eksport
·dostawa wewnątrzwspólnotowa
·nabycie wewnątrzwspólnotowe
·import
·zużycie
·przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ………….……….......

…………………………………………………………………………………………………...…...

…………………………………………………………………………………………………...…...

7.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
·generalne1)
·ryczałtowe**
·zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym2)
·zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym3)
b)forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**
·depozyt w gotówce
·gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
·czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
·weksel własny
·hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia………………………………………………………………………………..

Powierzchnia…………………………………………………………………………………….. Numer księgi wieczystej ……………………...…………………………………………………

Deklarowana wartość rynkowa………………..…………………………………………………

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ………....% wymaganego zabezpieczenia akcyzowego

·inny dokument mający wartość płatniczą …………………………………..………………..

……………………………………………………………………………………………………

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…..

............................................................... .............................................................. miejscowość i data podpis wnioskodawcy

* Podanie informacji jest dobrowolne.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

**** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

***** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

------------------------------------

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1)pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy,
2)podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy – składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych.
2)Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
3)Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,
nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
4)Zgodnie z art. 69a ust. 1–10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

- hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

- hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

- wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia,

- wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

- jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

- w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.),

- jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

- na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

- w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1)ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;
2)nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

– zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej.

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1–5 tej ustawy.

5) Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 678 i 1042), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).