Art. 227. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.650

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2018 r.
Art.  227.  [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych przepisów ustawy o podatku akcyzowym]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20, art. 20i i art. 84 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 129 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 20, art. 20i i art. 84 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 129, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.