Upoważnienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2017.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych

Na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy:
1)
pośredniczących podmiotów gazowych;
2)
pośredniczących podmiotów węglowych.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 10).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).