Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1714 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:
a) na prowadzenie składu podatkowego,
b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
c) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,
d) wyprowadzenia,
e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
g) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.
§  2. 
1.  Wniosek o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z zawartymi w tym wniosku oświadczeniami oraz wymaganymi dokumentami dotyczącymi spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.
3.  Dokumenty, o których mowa w:
1) § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a 2  oraz pkt 4, nie mogą być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2) § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 6 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
4.  Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się, jeżeli:
1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne, z zastrzeżeniem ust. 3, lub
2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.
§  3. 
1.  Wniosek o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się wraz z dokumentami wymaganymi do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany. Przepisy § 2 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.  Podmiot ubiegający się o zmianę zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b, f i g, w zakresie będącej przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", wskazuje rodzaje wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem jego działalności po zmianie zezwolenia, zgodnie z opisami zawartymi w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie tych zezwoleń. W przypadku gdy przedmiotem działalności podmiotu po zmianie zezwolenia będą wyroby inne niż ujęte w zestawieniach zawartych we wnioskach o wydanie zezwoleń, należy opisać rodzaje tych wyrobów i wskazać ich klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).
§  4. 
1.  W przypadku zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-f, wydanych na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia.
2.  Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas określony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.
3.  Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Rozdział  2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§  5. 
1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;
3) zaświadczenie wydane przez:
a) (uchylona),
b) właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
5) dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;
6) dokumenty mające znaczenie dla przeprowadzania kontroli celno-skarbowej, określone w przepisach odrębnych, które powinny zostać dołączone do zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);
7) 3  oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a ustawy.
2.  Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2 oraz 5-7.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Do wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, należy dołączyć:
1) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 4-6.
2.  Rolnik posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego, o którym mowa w ust. 1, dołącza dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 2 oraz 5 i 6.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.
2.  Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dłużej jednak niż o 30 dni.
3.  Przed zmianą zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy, w przypadku gdy zmiana zezwolenia powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie zapewni pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
1.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa podmiot prowadzący skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.
2.  Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, może przeprowadzić kontrolę składu podatkowego, w szczególności w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział  3

Pozostałe zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

§  9. 
1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:
1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;
3) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-6.
2.  Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 i 6.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;
2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5 dotyczące przedstawiciela podatkowego.
2.  Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 5.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia należy dołączyć:
1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;
2) dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.
2.  Podmiot posiadający już zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia wyprowadzenia dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz w § 5 ust. 1 pkt 5.
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  Do wniosku o wydanie zezwolenia:
1) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,
2) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,
3) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

- należy dołączyć dokumenty określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3-5.

2.  Wzór wniosku, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2) ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
3) ust. 1 pkt 3, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  13.  Do wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b-g, stosuje się odpowiednio § 7 i § 8 ust. 1.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  5

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ...................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  6

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ...................................

WNIOSEK

o wydanie rolnikow1) zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3  7

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ...................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4  8

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ....................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5  9

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ....................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6  10

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w .....................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7  11

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w ..........................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8  12

WZÓR

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w.......................................

WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

grafika

1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).
2 § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U.2017.411), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U.2014.767), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1479).
5 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
7 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
8 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
9 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
10 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
11 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.
12 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1043) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 2018 r.