§ 2. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  2. 
1. 
W przypadku podmiotu krajowego do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, które kierują działalnością podmiotu, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez podmiot z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
3)
oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie zostało mu cofnięte ze względu na naruszenie przepisów prawa żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) w zakresie wyrobów akcyzowych;
4)
oświadczenie podmiotu, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
2. 
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649 i 1293 oraz z 2019 r. poz. 622) do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób upoważnionych do reprezentowania oddziału za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe - sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
2)
zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez oddział z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
3)
oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, nie zostało mu cofnięte ze względu na naruszenie przepisów prawa żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych;
4)
oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że nie jest wobec tego oddziału prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;
5)
urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, potwierdzające: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, informacje o prowadzonej przez niego działalności, w szczególności urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca ten wykonuje działalność gospodarczą.