§ 3. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  3. 
W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;
2)
oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju, wraz z oznaczeniem:
a)
naczelnika urzędu skarbowego, któremu podmiot reprezentujący złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16 ustawy,
b)
daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot reprezentujący.