§ 8. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 678 i 1042), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).