Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1042

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), w zakresie wyrobów akcyzowych;",

b) w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych;";

2) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:";

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Naczelnik ...............................

Urzędu Skarbowego

w ............................................

WNIOSEK

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1.Imię i nazwisko lub nazwa ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

3.Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 2

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

4.Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ............................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

5.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................

6.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

7.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

8.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

9.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.)

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876,

z późn. zm.)

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)

1.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

e)rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju

a)nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacji podatkowej (NIP) .........................................................................................

3.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6.Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

b)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

7.Dane osoby/osób***** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

a)imię i nazwisko ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)5)

1.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

....................................................................................................................................................

e)rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

3.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

*Podanie informacji jest dobrowolne.

**Zaznaczyć właściwe.

***Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce

magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc

wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich

danymi adresowymi.

****Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

*****Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć

tabelaryczne zestawienie osób.

_______________________________

1)Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1)pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1

lit. c tej ustawy,

2)podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań

podatkowych.

2)Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu

skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy,

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie

większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

3)Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który

posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami susz

tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki,

o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku

przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie

wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju,

nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej

wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

4)Zgodnie z art. 69a ust. 1 do 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na nieruchomości:

–może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

–hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

–wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem

zabezpieczenia,

–wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia

nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych wartość nieruchomości deklaruje się według stanu

nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

–jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie

odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania

przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

–w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości

nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej

w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

–jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę

majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot

obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

–na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów

odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

–w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

–zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008

r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie

zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego

oraz opłaty paliwowej,

–zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie

hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część

zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy.

5)Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na

terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie

art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Naczelnik .................................

Urzędu Skarbowego

w ..............................................

WNIOSEK

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA:

1)wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

2)we wniosku należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, z wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 lit. a, które w każdej

z części są obligatoryjne

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.Imię i nazwisko lub nazwa

a) dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................................................................

......................................................................................................................................................

b) dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy zmianie) ..................................

......................................................................................................................................................

3.Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

4.Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 3

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

5.Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ..............................................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

6.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................

7.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

8.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

9.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

10.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.)

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876,

z późn. zm.)

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .....................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................

....................................................................................................................................................

b)imię i nazwisko lub nazwa – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy

zmianie) ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c)adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..................................

....................................................................................................................................................

f)rodzaj prowadzonej działalności ................................................................................................

....................................................................................................................................................

3.Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju

a)nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7.Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

b)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

8.Dane osoby/osób***** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy

zagranicznego

a)imię i nazwisko ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)5)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................

....................................................................................................................................................

b)imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane

uległy zmianie) ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c)adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..................................

....................................................................................................................................................

f)rodzaj prowadzonej działalności ................................................................................................

....................................................................................................................................................

3.Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a)imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* ......................................Telefon* ......................................Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e)numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................Województwo ..............................Powiat ....................................

Gmina ....................................Miejscowość ................................Ulica .......................................

Nr domu ..................................Nr lokalu ......................................Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

miejscowość i datapodpis wnioskodawcy

*Podanie informacji jest dobrowolne.

**Zaznaczyć właściwe.

***Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce

magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc

wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich

danymi adresowymi.

****Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

*****Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć

tabelaryczne zestawienie osób.

____________________

1)Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1)pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1

lit. c tej ustawy,

2)podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań

podatkowych.

2)Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu

skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy,

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie

większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

3)Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który

posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu

tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki,

o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku

przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie

wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju,

nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej

wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

4)Zgodnie z art. 69a ust. 1 do 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na nieruchomości:

–może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

–hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

–wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem

zabezpieczenia,

–wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia

nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych wartość nieruchomości deklaruje się według stanu

nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

–jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie

odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania

przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

–w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości

nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej

w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

–jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę

majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot

obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

–na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów

odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

–w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

–zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie

zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego

oraz opłaty paliwowej,

–zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie

hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część

zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy.

5)naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na

terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie

art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).