Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1042

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 19 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 678) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), w zakresie wyrobów akcyzowych;",

b) w ust. 2:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649) do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych;";

2) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:";

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Naczelnik ...............................

Urzędu Skarbowego

w ............................................

WNIOSEK

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1. Imię i nazwisko lub nazwa ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

3. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 2

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

4. Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ............................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................

6. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

7. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

8. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

9. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.)

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876,

z późn. zm.)

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

e) rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju

a) nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) .........................................................................................

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

 hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ................% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

7. Dane osoby/osób***** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)5)

1. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby .................................

....................................................................................................................................................

e) rodzaj prowadzonej działalności ...............................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

3. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

4. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

* Podanie informacji jest dobrowolne.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce

magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc

wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich

danymi adresowymi.

**** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

***** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć

tabelaryczne zestawienie osób.

_______________________________

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1

lit. c tej ustawy,

2) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań

podatkowych.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu

skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy,

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie

większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

3) Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który

posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami susz

tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki,

o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku

przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie

wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju,

nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej

wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

4) Zgodnie z art. 69a ust. 1 do 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na nieruchomości:

– może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

– hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

– wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem

zabezpieczenia,

– wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia

nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych wartość nieruchomości deklaruje się według stanu

nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

– jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie

odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania

przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

– w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości

nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej

w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

– jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę

majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot

obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

– na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów

odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

– w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

– zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008

r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie

zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego

oraz opłaty paliwowej,

– zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie

hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część

zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy.

5) Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na

terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie

art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Naczelnik .................................

Urzędu Skarbowego

w ..............................................

WNIOSEK

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA:

1) wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

2) we wniosku należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, z wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 lit. a, które w każdej

z części są obligatoryjne

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Imię i nazwisko lub nazwa

a) dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................................................................

......................................................................................................................................................

b) dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy zmianie) ..................................

......................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

4. Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 3

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

5. Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ..............................................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ............................................................

7. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

8. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

9. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

10. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.)

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876,

z późn. zm.)

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia .............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ...........................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa .................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach

uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .....................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................

....................................................................................................................................................

b) imię i nazwisko lub nazwa – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane uległy

zmianie) ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..................................

....................................................................................................................................................

f) rodzaj prowadzonej działalności ................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Dane dotyczące oddziału/oddziałów**** z siedzibą na terytorium kraju

a) nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

4. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

6. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7. Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

8. Dane osoby/osób***** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy

zagranicznego

a) imię i nazwisko ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r.

o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych

w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)5)

1. Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) ..............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze ...........................................

....................................................................................................................................................

b) imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy dane

uległy zmianie) ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) adres zamieszkania lub adres siedziby

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..................................

....................................................................................................................................................

f) rodzaj prowadzonej działalności ................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a) imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

c) adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* ...................................... Telefon* ...................................... Faks* ......................................

Adres e-mail* ..................................................................................

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

....................................................................................................................................................

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP) ......................................................................................

4. Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

5. Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju***

Kraj ........................................ Województwo .............................. Powiat ....................................

Gmina .................................... Miejscowość ................................ Ulica .......................................

Nr domu .................................. Nr lokalu ...................................... Kod pocztowy ........................

Poczta* .......................................

6. Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją, na czym będzie polegało przetwarzanie ................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7. Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a) rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b) forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

hipoteka na nieruchomości4)

Miejsce położenia ......................................................................................................................

Powierzchnia ..............................................................................................................................

Numer księgi wieczystej ............................................................................................................

Deklarowana wartość rynkowa ..................................................................................................

Zabezpieczenie akcyzowe stanowić będzie ……………% wymaganego zabezpieczenia

akcyzowego

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................................

....................................................................................................................................................

c) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................. ............................................................

miejscowość i data podpis wnioskodawcy

* Podanie informacji jest dobrowolne.

** Zaznaczyć właściwe.

*** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsce

magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie odpowiednio miejsc

wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich

danymi adresowymi.

**** Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie oddziałów.

***** Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku należy dołączyć

tabelaryczne zestawienie osób.

____________________

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1

lit. c tej ustawy,

2) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań

podatkowych.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy albo

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy, który spełnia

warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu

skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy,

na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie

większym niż 15 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

3) Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot tytoniowy, który

posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu

tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku, spełnia odpowiednio warunki,

o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył przepisów prawa podatkowego w ciągu roku

przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie

wysokości zabezpieczenia ryczałtowego z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju,

nabytego wewnątrzwspólnotowo lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej

wysokości, na poziomie 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z wnioskiem

powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej, składek na

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne,

likwidacyjne lub upadłościowe.

4) Zgodnie z art. 69a ust. 1 do 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym hipoteka na nieruchomości:

– może zostać ustanowiona wyłącznie na prawie własności nieruchomości,

– hipoteka na nieruchomości może zostać ustanowiona do 65% wartości nieruchomości,

– wartość nieruchomości przyjmuje się na podstawie zadeklarowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 63 ust. 1

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem

zabezpieczenia,

– wartość nieruchomości deklaruje się według stanu nieruchomości na dzień złożenia wniosku o dokonanie wpisu do

rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, z uwzględnieniem miejsca jej położenia, stanu i stopnia zużycia

nieruchomości oraz przeciętnych cen nieruchomości do niej podobnych. W przypadku złożenia wniosku o zmianę

wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych wartość nieruchomości deklaruje się według stanu

nieruchomości na dzień złożenia tego wniosku,

– jeżeli wartość nieruchomości deklarowana przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie

odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ podatkowy wzywa podmiot do wskazania

przyczyn uzasadniających podanie wartości nieruchomości w deklarowanej wysokości,

– w przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają przyjęcie wartości

nieruchomości w deklarowanej wysokości, przyjmuje się wartość nieruchomości określoną w opinii sporządzonej

w formie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.),

– jeżeli wartość nieruchomości określona przez powołanego przez organ podatkowy biegłego rzeczoznawcę

majątkowego w opinii różni się o więcej niż 33% od wartości rynkowej nieruchomości deklarowanej przez podmiot

obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, koszty wydania opinii ponosi ten podmiot,

– na nieruchomości, w stosunku do której istnieją ograniczenia obrotu nieruchomością wynikające z przepisów

odrębnych, nie ustanawia się hipoteki,

– w dniu ustanowienia hipoteki nieruchomość:

1) ma stanowić wyłączną własność podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, z wyjątkiem służebności przesyłu,

– zbycie albo obciążenie nieruchomości prawami, o których mowa w art. 69a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym, uważa się za równoznaczne z sytuacją, w której złożone zabezpieczenie akcyzowe nie

zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego

oraz opłaty paliwowej,

– zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zabezpieczenie złożone w formie

hipoteki na nieruchomości może stanowić pokrycie do 45% zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część

zabezpieczenia akcyzowego składa się w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 tej ustawy.

5) naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału z siedzibą na

terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, jest ustalana na podstawie

art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).