Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.322

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. poz. 2349) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 2;
2) użyte w § 3 w pkt 2 w lit. a oraz w § 7, w różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w .........................................

WNIOSEK

o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1.

Imię i nazwisko lub nazwa .......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.

Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* ......................................................................................

3.

Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 2

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

4.

Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ......................................................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

5.

Formy identyfikacji podmiotu***

numer identyfikacji podatkowej NIP ..................................................................................................

numer identyfikacyjny REGON .........................................................................................................

6.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

7.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

8.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie..........................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

9.

Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60)

a)

rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)

forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988,

z późn. zm.)

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą .......................................................................................

................................................................................................................................................................

c)

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych)...............................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)

1.

Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania lub adres siedziby

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

d)

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................

e)

rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.

Dane dotyczące oddziału/oddziałów***** z siedzibą na terytorium kraju

a)

nazwa ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)

adres siedziby

Kraj ....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* ......................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* ......................................................................................

d)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

...............................................................................................................................................................

e)

formy identyfikacji***

numer identyfikacji podatkowej NIP .............................................................................................

numer identyfikacyjny REGON .....................................................................................................

3.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj ......................................

Województwo ....................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość ......................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ............................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

4.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj ......................................

Województwo ....................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość ......................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ............................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

5.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6.

Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)

forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................

............................................................................................................................................................

b)

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..........................................................................

............................................................................................................................................................

7.

Dane osoby/osób****** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

a)

imię i nazwisko ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania

Kraj ......................................

Województwo ....................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość ......................................

Ulica ..........................................

Nr domu ...............................

Nr lokalu ............................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ...................................

Telefon* .............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* ........................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ......................................

Województwo ....................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość ......................................

Ulica ..........................................

Nr domu ...............................

Nr lokalu ............................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ...................................

Telefon* .............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* ........................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej4)

1.

Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania lub adres siedziby

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

d)

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................

.............................................................................................................................................................

e)

rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.

Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa .................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

d)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

................................................................................................................................................................

e)

formy identyfikacji***

numer identyfikacji podatkowej NIP ..............................................................................................

numer identyfikacji REGON ..........................................................................................................

3.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

4.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

5.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

przedsiębiorca zagraniczny **

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ...........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6.

Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)

rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)

forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą ....................................................................................

............................................................................................................................................................

c)

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..........................................................................

............................................................................................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

*

Podanie informacji jest dobrowolne.

**

Zaznaczyć właściwe.

***

Jeśli podmiotowi nadano zarówno numer identyfikacji podatkowej NIP jak i numer identyfikacyjny REGON należy podać oba numery.

****

Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego

lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc

magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

*****

Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

oddziałów.

******

Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku

należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

_____________________________

1)Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1)pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa

w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy,

2)podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu

zobowiązań podatkowych.

2)Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c

tej ustawy, który spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może

wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia

ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia

generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

3)Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy

z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku,

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył

przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego

naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego

z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo

lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie

1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

4)Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału

z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w ..........................................

WNIOSEK

o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

UWAGA:

1)wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich

2)we wniosku należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, z wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 lit. a, które w każdej

z części są obligatoryjne

CZĘŚĆ I

Dotyczy podmiotu krajowego

1.

Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.

Imię i nazwisko lub nazwa

a)dane aktualnie wskazane w rejestrze .................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b)dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane uległy zmianie) ..........................................

................................................................................................................................................................

3.

Adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

4.

Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 3

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

5.

Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Numer wpisu: ..........................................................................................................................................

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

6.

Formy identyfikacji podmiotu***

numer identyfikacji podatkowej NIP .................................................................................................

numer identyfikacyjny REGON ........................................................................................................

7.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat ......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica .........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

8.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

9.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie .........................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

10.

Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60)

a)

rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)

forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1988,

z późn. zm.)

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą ......................................................................................

..............................................................................................................................................................

c)

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ............................................................................

..............................................................................................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ II

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)

1.

Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.

Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze .....................................................

...............................................................................................................................................................

b)

imię i nazwisko lub nazwa – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane uległy

zmianie) .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c)

adres zamieszkania lub adres siedziby

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

d)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e)

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..........................................

...............................................................................................................................................................

f)

rodzaj prowadzonej działalności ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.

Dane dotyczące oddziału/oddziałów***** z siedzibą na terytorium kraju

a)

nazwa ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b)

adres siedziby

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

d)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

..............................................................................................................................................................

e)

formy identyfikacji***

numer identyfikacji podatkowej NIP .............................................................................................

numer identyfikacyjny REGON ....................................................................................................

4.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium

kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

5.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

6.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.

Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

a)

forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o

podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą .....................................................................................

..............................................................................................................................................................

b)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ...........................................................................

...................................................................................................................................................................

8.

Dane osoby/osób***** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy

zagranicznego

a)

imię i nazwisko ....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania

Kraj ......................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ...............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ......................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

CZĘŚĆ III

Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej4)

1.

Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.

Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane aktualnie wskazane w rejestrze .....................................

...............................................................................................................................................................

b)

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane

uległy zmianie) .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c)

adres zamieszkania lub adres siedziby

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

d)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e)

numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................

...............................................................................................................................................................

f)

rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.

Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego

a)

imię i nazwisko lub nazwa ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b)

adres zamieszkania lub adres siedziby

Kraj ......................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

c)

adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

Kraj ......................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina ..................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu ..............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta ..................................

Telefon* ............................................

Faks* .........................................

Adres e-mail* .......................................................................................

d)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

...............................................................................................................................................................

e)

formy identyfikacji***

numer identyfikacji podatkowej NIP ..............................................................................................

numer identyfikacyjny REGON ......................................................................................................

4.

Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium

kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

5.

Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****

Kraj .....................................

Województwo ...................................

Powiat .......................................

Gmina .................................

Miejscowość .....................................

Ulica ..........................................

Nr domu .............................

Nr lokalu ...........................................

Kod pocztowy ...........................

Poczta .................................

6.

Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju

eksport

dostawa wewnątrzwspólnotowa

nabycie wewnątrzwspólnotowe

import

zużycie

przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.

Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)

rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**

generalne1)

ryczałtowe**

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)

forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce

gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny

inny dokument mający wartość płatniczą .......................................................................................

................................................................................................................................................................

c)

wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..............................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................

....................................................................

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

*

Podanie informacji jest dobrowolne.

**

Zaznaczyć właściwe.

***

Jeśli podmiotowi nadano zarówno numer identyfikacji podatkowej NIP jak i numer identyfikacyjny

REGON należy podać oba numery.

****

Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego

lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc

magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

*****

Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

oddziałów.

******

Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku

należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

__________________________

1)Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1)pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d

pkt 1 lit. c tej ustawy,

2)podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu

zobowiązań podatkowych.

2)Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c

tej ustawy, który spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może

wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia

ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia

generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

3)Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy

z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku,

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył

przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego

naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego

z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo

lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł

od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z

wnioskiem powinien:

–mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

–mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych,

–nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

4)Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału

z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów

tytoniowych, jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).