Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.322

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 15 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (Dz. U. poz. 2349) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 2;
2) użyte w § 3 w pkt 2 w lit. a oraz w § 7, w różnym przypadku, wyrazy "naczelnik urzędu celnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 pkt 1 i 3, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.";

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w .........................................
WNIOSEK
o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
UWAGA: wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich
CZĘŚĆ I
Dotyczy podmiotu krajowego
1.Imię i nazwisko lub nazwa .......................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.Adres zamieszkania lub adres siedziby
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* ......................................................................................
3.Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 2
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
4.Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Numer wpisu: ......................................................................................................................................
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
5.Formy identyfikacji podmiotu***
numer identyfikacji podatkowej NIP ..................................................................................................
numer identyfikacyjny REGON .........................................................................................................
6.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
7.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
8.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie..........................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

9.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60)

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
generalne1)
ryczałtowe**
zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988,

z późn. zm.)

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą .......................................................................................

................................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych)...............................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
CZĘŚĆ II
Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)

1.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

d)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................
e)rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

............................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące oddziału/oddziałów***** z siedzibą na terytorium kraju
a)nazwa ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)adres siedziby
Kraj ....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* ......................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj ....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* ......................................................................................
d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

...............................................................................................................................................................

e)formy identyfikacji***
numer identyfikacji podatkowej NIP .............................................................................................
numer identyfikacyjny REGON .....................................................................................................
3.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj ......................................Województwo ....................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość ......................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ............................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................
4.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj ......................................Województwo ....................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość ......................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ............................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................
5.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

6.Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą .............................................................
............................................................................................................................................................
b)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..........................................................................
............................................................................................................................................................
7.Dane osoby/osób****** upoważnionej do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
a)imię i nazwisko ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania
Kraj ......................................Województwo ....................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość ......................................Ulica ..........................................
Nr domu ...............................Nr lokalu ............................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ...................................Telefon* .............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* ........................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj ......................................Województwo ....................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość ......................................Ulica ..........................................
Nr domu ...............................Nr lokalu ............................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ...................................Telefon* .............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* ........................................................................................
........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
CZĘŚĆ III
Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej4)

1.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

d)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................

.............................................................................................................................................................

e)rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa .................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

................................................................................................................................................................

e)formy identyfikacji***
numer identyfikacji podatkowej NIP ..............................................................................................
numer identyfikacji REGON ..........................................................................................................
3.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
4.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
5.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

przedsiębiorca zagraniczny **

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ...........................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

6.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
generalne1)
ryczałtowe**
zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą ....................................................................................

............................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..........................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
*Podanie informacji jest dobrowolne.
**Zaznaczyć właściwe.
***Jeśli podmiotowi nadano zarówno numer identyfikacji podatkowej NIP jak i numer identyfikacyjny REGON należy podać oba numery.
****Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego

lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc

magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

*****Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

oddziałów.

******Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku

należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

_____________________________

1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa

w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy,

2) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu

zobowiązań podatkowych.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c

tej ustawy, który spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może

wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia

ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia

generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

3) Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy

z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku,

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył

przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego

naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego

z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo

lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie

1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

4) Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału

z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych,

jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w ..........................................
WNIOSEK
o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
UWAGA:
1) wniosek składa się z 3 części – w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich
2) we wniosku należy wpisać tylko te dane, które uległy zmianie, z wyjątkiem pkt 1 i pkt 2 lit. a, które w każdej

z części są obligatoryjne

CZĘŚĆ I
Dotyczy podmiotu krajowego
1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

2.Imię i nazwisko lub nazwa
a) dane aktualnie wskazane w rejestrze .................................................................................................

...................................................................................................................................................................

b) dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane uległy zmianie) ..........................................

................................................................................................................................................................

3.Adres zamieszkania lub adres siedziby
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
4.Adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w pkt 3
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
5.Informacja o wpisie do rejestru, w którym zarejestrowany jest podmiot**
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
Numer wpisu: ..........................................................................................................................................
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
6.Formy identyfikacji podmiotu***
numer identyfikacji podatkowej NIP .................................................................................................
numer identyfikacyjny REGON ........................................................................................................
7.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat ......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica .........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
8.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
9.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie .........................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

10.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60)

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
generalne1)
ryczałtowe**
zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1988,

z późn. zm.)

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą ......................................................................................

..............................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ............................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
CZĘŚĆ II
Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju,

utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa – dane aktualnie wskazane w rejestrze .....................................................

...............................................................................................................................................................

b)imię i nazwisko lub nazwa – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane uległy

zmianie) .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c)adres zamieszkania lub adres siedziby

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ..........................................

...............................................................................................................................................................

f)rodzaj prowadzonej działalności ...........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.Dane dotyczące oddziału/oddziałów***** z siedzibą na terytorium kraju
a)nazwa ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b)adres siedziby
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

..............................................................................................................................................................

e)formy identyfikacji***
numer identyfikacji podatkowej NIP .............................................................................................
numer identyfikacyjny REGON ....................................................................................................
4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium

kraju****

Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.Proponowane zabezpieczenie generalne, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia

6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

a)forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o

podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą .....................................................................................

..............................................................................................................................................................

b) wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ...........................................................................

...................................................................................................................................................................

8.Dane osoby/osób***** upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy

zagranicznego

a)imię i nazwisko ....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania
Kraj ......................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ...............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj ......................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
CZĘŚĆ III
Dotyczy przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium

kraju utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r.

o swobodzie działalności gospodarczej4)

1.Oznaczenie decyzji o wpisie do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (numer, data,

organ wydający) .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2.Dane dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane aktualnie wskazane w rejestrze .....................................

...............................................................................................................................................................

b)imię i nazwisko lub nazwa podmiotu – dane nowe (należy wypełnić tylko w sytuacji gdy dane

uległy zmianie) .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

c)adres zamieszkania lub adres siedziby

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

d)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. c

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

e)numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby ............................................

...............................................................................................................................................................

f)rodzaj prowadzonej działalności ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.Dane dotyczące podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego
a)imię i nazwisko lub nazwa ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

b)adres zamieszkania lub adres siedziby
Kraj ......................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
c)adres do korespondencji, o ile jest inny niż wskazany w lit. b
Kraj ......................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina ..................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu ..............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta ..................................Telefon* ............................................Faks* .........................................
Adres e-mail* .......................................................................................
d)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

...............................................................................................................................................................

e)formy identyfikacji***
numer identyfikacji podatkowej NIP ..............................................................................................
numer identyfikacyjny REGON ......................................................................................................
4.Miejsce i adres wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego na terytorium

kraju****

Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
5.Miejsce i adres magazynowania suszu tytoniowego na terytorium kraju****
Kraj .....................................Województwo ...................................Powiat .......................................
Gmina .................................Miejscowość .....................................Ulica ..........................................
Nr domu .............................Nr lokalu ...........................................Kod pocztowy ...........................
Poczta .................................
6.Rodzaj działalności gospodarczej w zakresie suszu tytoniowego, którą zamierza prowadzić

podmiot**

sprzedaż na terytorium kraju
eksport
dostawa wewnątrzwspólnotowa
nabycie wewnątrzwspólnotowe
import
zużycie
przetwarzanie wraz z informacją na czym będzie polegało przetwarzanie ..........................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

7.Proponowane zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym

a)rodzaj zabezpieczenia akcyzowego**
generalne1)
ryczałtowe**
zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym2)

zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia

2008 r. o podatku akcyzowym3)

b)forma zabezpieczenia akcyzowego, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym**

depozyt w gotówce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
czek potwierdzony przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej

lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku

zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

weksel własny
inny dokument mający wartość płatniczą .......................................................................................

................................................................................................................................................................

c)wysokość zabezpieczenia akcyzowego (w złotych) ..............................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
miejscowość i datapodpis wnioskodawcy
*Podanie informacji jest dobrowolne.
**Zaznaczyć właściwe.
***Jeśli podmiotowi nadano zarówno numer identyfikacji podatkowej NIP jak i numer identyfikacyjny

REGON należy podać oba numery.

****Jeśli podmiot posiada więcej niż jedno miejsce wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego

lub miejsce magazynowania suszu tytoniowego, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

odpowiednio miejsc wykonywania działalności w zakresie suszu tytoniowego lub miejsc

magazynowania suszu tytoniowego wraz z ich danymi adresowymi.

*****Jeśli podmiot posiada więcej niż jeden oddział, do wniosku należy dołączyć tabelaryczne zestawienie

oddziałów.

******Jeśli podmiot posiada więcej niż jedną osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału, do wniosku

należy dołączyć tabelaryczne zestawienie osób.

__________________________
1) Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym:

1) pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d

pkt 1 lit. c tej ustawy,

2) podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c tej ustawy

– składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu

zobowiązań podatkowych.

2) Zgodnie z art. 65 ust. 9a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy albo podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c

tej ustawy, który spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, może

wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia

ryczałtowego, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 9b tej ustawy, na poziomie 30% wysokości zabezpieczenia

generalnego, do którego złożenia są obowiązane te podmioty, jednak nie większym niż 30 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący

z wnioskiem powinien spełniać następujące warunki:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań

podatkowych,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

3) Zgodnie z art. 65 ust. 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym pośredniczący podmiot

tytoniowy, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy

z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku,

spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy, oraz nie naruszył

przepisów prawa podatkowego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku, może wystąpić do właściwego

naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ustalenie wysokości zabezpieczenia ryczałtowego

z uwzględnieniem ilości suszu tytoniowego nabytego na terytorium kraju, nabytego wewnątrzwspólnotowo

lub importowanego przez ten podmiot w ciągu roku przed dniem ustalenia tej wysokości, na poziomie 1 mln zł

od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym występujący z

wnioskiem powinien:

– mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju,

– mieć sytuację finansową i posiadać majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych,

– nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej,

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie może być wobec niego prowadzone

postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

4) Właściwość naczelnika urzędu skarbowego, do którego przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający oddziału

z siedzibą na terytorium kraju składa wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów

tytoniowych, jest ustalana na podstawie art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).