Dziennik Ustaw

Ochrona niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

Dz.U.2015.1341 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach.

Dz.U.2015.1339 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz.U.2015.1338 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o ewidencji ludności.

Dz.U.2015.1337 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1336 | ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych.

Dz.U.2015.1335 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2015.1334 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1333 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania.

Dz.U.2015.1332 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Dz.U.2015.1331 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych.

Dz.U.2015.1330 | rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem pochodzenia.

Dz.U.2015.1328 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

Dz.U.2015.1327 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2015.1326 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o opłatach abonamentowych.

Dz.U.2015.1324 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.2015.1313 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2015.1321 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1320 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.1319 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej.

Dz.U.2015.1310 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Dz.U.2015.1304 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Wzór kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy.

Dz.U.2015.1303 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Dz.U.2015.1301 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powoływanie do zawodowej służby wojskowej.

Dz.U.2015.1299 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 marca 2010 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2015.1293 | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Dz.U.2015.1290 t.j. | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień.

Dz.U.2015.1289 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych.

Dz.U.2015.1288 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2015.1285 | rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.2015.1283 | ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Umowa o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej. Warszawa.2014.09.19.

Dz.U.2015.1279 | umowa międzynarodowa z dnia 19 września 2014 r. | Akt obowiązujący

Tryb zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego.

Dz.U.2015.1278 | rozporządzenie z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach.

Dz.U.2015.1277 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dz.U.2015.1276 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury.

Dz.U.2015.1275 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1273 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Dz.U.2015.1271 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadzór pedagogiczny.

Dz.U.2015.1270 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Administracja podatkowa.

Dz.U.2015.1269 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1268 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o organizacji rynku rybnego.

Dz.U.2015.1267 | ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1266 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dz.U.2015.1262 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Dz.U.2015.1261 | rozporządzenie z dnia 19 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1260 | ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.1259 | ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Dz.U.2015.1254 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2015 r. | Akt jednorazowy

Służba funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej.

Dz.U.2015.1253 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2015.1251 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim.

Dz.U.2015.1245 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt utracił moc

Warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców.

Dz.U.2015.1243 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Dz.U.2015.1239 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 października 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc