Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.587

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań oraz realizowanie polityki rządu w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa.
2.  Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1) analiza i ocena stanu cyberbezpieczeństwa na podstawie zagregowanych danych i wskaźników opracowanych przy udziale organów administracji rządowej oraz zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działających w Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowym Instytucie Badawczym;
2) opracowywanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
4) prowadzenie i koordynowanie działań prowadzonych przez organy administracji rządowej mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego korzystania z Internetu;
5) inicjowanie krajowych ćwiczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.
3.  Do zadań Pełnomocnika należy także:
1) współpraca w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem z innymi państwami, organizacjami oraz instytucjami międzynarodowymi,
2) podejmowanie działań mających na celu wspieranie badań naukowych i rozwój technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa

- w porozumieniu z właściwymi ministrami.

§  3.  Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, dotyczące cyberbezpieczeństwa.
§  4.  Projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów prawnych, dotyczące cyberbezpieczeństwa, przygotowywane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§  5.  Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§  6.  Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;
2) roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.
§  7.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  8.  Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§  9.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Obrony Narodowej.
§  10.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.