Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Stanowisko dyrektora ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli - odpowiednio dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadkach, o których mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110);
11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego:
a) potwierdzoną dokumentem, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
b) potwierdzoną świadectwem, o którym mowa w art. 211 ust. 3 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138).
2.  Stanowisko dyrektora ogólnokształcącej szkoły baletowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla szkoły baletowej;
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
3.  Stanowisko dyrektora liceum sztuk plastycznych może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla szkoły plastycznej;
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
4.  Stanowisko wicedyrektora publicznej szkoły artystycznej wymienionej w ust. 1-3 może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej, oraz:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
2) uzyskał przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
3) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 5-11.
§  2. 
1.  Stanowisko dyrektora szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia albo szkoły policealnej muzycznej, oprócz osoby, o której mowa w § 1 ust. 1, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia albo szkoły policealnej muzycznej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.
2.  Stanowisko dyrektora szkoły sztuki tańca albo szkoły sztuki cyrkowej, oprócz osoby, o której mowa w § 1 ust. 2, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla szkoły sztuki tańca albo szkoły sztuki cyrkowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.
3.  Stanowisko dyrektora szkoły policealnej plastycznej, oprócz osoby, o której mowa w § 1 ust. 3, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - dla szkoły policealnej plastycznej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.
4.  Stanowisko wicedyrektora szkoły artystycznej wymienionej w ust. 1-3 może zajmować, oprócz osoby wymienionej w § 1, również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej;
2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11.
§  3. 
1.  Stanowisko dyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w § 1 lub § 2, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
2.  Stanowisko wicedyrektora szkoły artystycznej, o której mowa w § 1 lub § 2, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy;
2) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
§  4. 
1.  Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych, o których mowa w § 1 lub § 2, może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier, magister sztuki lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej, o której mowa w § 1 lub § 2, wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2-11.
2.  Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, o których mowa w § 1 lub § 2, oprócz osoby wymienionej w ust. 1, może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub czteroletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
2) uzyskał przed powierzeniem stanowiska wicedyrektora:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
3) spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej, oraz w § 1 ust. 1 pkt 5-11.
§  5. 
1.  Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych, o których mowa w § 1 lub § 2, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 1.
2.  Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, o których mowa w § 1 lub § 2, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 3 ust. 2.
§  6. 
1.  Stanowisko dyrektora publicznej placówki artystycznej o specjalności:
1) muzycznej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1;
2) baletowej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1;
3) plastycznej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1.
2.  Stanowisko wicedyrektora, oprócz osoby wymienionej w ust. 1, publicznej placówki artystycznej o specjalności:
1) muzycznej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1;
2) baletowej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 2, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1;
3) plastycznej - może zajmować osoba spełniająca wymagania, o których mowa w § 1 ust. 3, § 2 ust. 3, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 1.
§  7.  Stanowiska kierownicze inne niż wymienione w § 1-5 w szkole artystycznej, o której mowa w § 1 i § 2, zespole szkół artystycznych, o których mowa w § 1 i § 2, placówce artystycznej może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w niniejszym rozporządzeniu odpowiednio dla danego typu szkoły artystycznej lub rodzaju placówki artystycznej;
2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
3) uzyskał przed powierzeniem stanowiska kierowniczego:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej;
4) spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 5-11.
§  8.  Stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej, o której mowa w § 1 i § 2, zespole szkół artystycznych, o których mowa w § 1 i § 2, placówce artystycznej może zajmować również:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniający wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu, dla danego typu szkoły artystycznej lub rodzaju placówki artystycznej, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

§  9. 
1.  Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej, o której mowa w § 1 i § 2, zespołu publicznych szkół artystycznych, o których mowa w § 1 i § 2, lub publicznej placówki artystycznej, niespełniająca wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, zachowuje stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko.
2.  Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej, o której mowa w § 1 i § 2, zespole publicznych szkół artystycznych, o których mowa w § 1 i § 2, lub publicznej placówce artystycznej, niespełniająca wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, zachowuje stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko, a w przypadku gdy powierzenie albo powołanie nastąpiło na okres dłuższy niż 5 lat albo na czas nieokreślony - przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).