Art. 11a. - [Certyfikat znajomości języka polskiego] - Język polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  11a.  [Certyfikat znajomości języka polskiego]
1. 
Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą może uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego, zwanego dalej "egzaminem".
2. 
Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat znajomości języka polskiego, zwany dalej "certyfikatem", wydawany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, zwaną dalej "Komisją".
3. 
Certyfikat poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na jednym z następujących poziomów biegłości językowej:
1)
A1, A2, B1, B2, C1 i C2 - w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
2)
A1, A2, B1 i B2 - w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
-
przy czym poziom oznaczony jako A1 jest najniższym poświadczanym poziomem biegłości językowej, a poziom oznaczony jako C2 jest najwyższym poświadczanym poziomem biegłości językowej.
4. 
Osoba, o której mowa w ust. 1, będąca absolwentem szkoły wyższej, która ukończyła studia w języku polskim, albo szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej, która posiada świadectwo dojrzałości, działających w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfikatu otrzymuje certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu.
5. 
W celu wydania certyfikatu osobie, o której mowa w ust. 4, przetwarza się następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę urodzenia;
3)
płeć;
4)
adres do korespondencji;
5)
adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada.
6. 
Poziom biegłości językowej określa się zgodnie z poziomem zdanego egzaminu, a w przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 4, zgodnie z poświadczonym poziomem znajomości języka polskiego jako obcego.