[Kary dyscyplinarne] - Art. 76. - Karta Nauczyciela. - Dz.U.2021.1762 t.j. - OpenLEX

Art. 76. - [Kary dyscyplinarne] - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  76.  [Kary dyscyplinarne]
1. 
Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1)
nagana z ostrzeżeniem;
2)
zwolnienie z pracy;
3)
zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania;
4)
wydalenie z zawodu nauczyciela.
2. 
Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
3. 
Wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela.
4. 
Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu stanowiącego podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.
5. 
Odpis prawomocnego orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych nauczyciela.