Art. 31. - [Rodzaje kar. Wysokość kary pieniężnej. Długość kary zakazu pełnienia funkcji] - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.289 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r.
Art.  31.  [Rodzaje kar. Wysokość kary pieniężnej. Długość kary zakazu pełnienia funkcji]
1. 
Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
kara pieniężna;
4)
zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
2. 
Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - należnego w roku, w którym doszło do tego naruszenia.
3. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
4. 
Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.