Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.596

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 marca 2018 r.
w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów

Na podstawie art. 19e ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgłoszeń dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398), zwanych dalej "dokumentami finansowymi", oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych;
2) sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym;
3) sposób i tryb weryfikacji przez system teleinformatyczny dołączonych do zgłoszenia dokumentów finansowych.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zgłoszeniu - należy przez to rozumieć zgłoszenie dokumentów finansowych albo zgłoszenie oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) zgłaszającym - rozumie się przez to użytkownika, z którego konta jest składane zgłoszenie;
3) repozytorium - rozumie się przez to repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
§  3.  Zgłaszający, dokonując zgłoszenia, podaje:
1) numer KRS podmiotu, którego dokumenty finansowe są zgłaszane lub dla którego składa oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego;
2) okres, za który zgłaszane są dokumenty finansowe, albo okres, w którym podmiot nie miał obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego;
3) osobę lub osoby podpisujące zgłoszenie, o których mowa w art. 19e ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
4) rodzaj zgłaszanych dokumentów finansowych;
5) język, w jakim dokument finansowy został sporządzony.
§  4.  Każdy zgłaszany dokument finansowy powinien być zamieszczony w oddzielnym załączniku.
§  5. 
1.  Dokumenty finansowe dołączone do zgłoszenia podlegają automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2.  Weryfikacja obejmuje wymogi określone odpowiednio w art. 45 ust. 1g i art. 63c ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§  6. 
1.  Niezwłocznie po zgłoszeniu system teleinformatyczny przesyła na konto zgłaszającego elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia, które zawiera dane jednoznacznie wskazujące zgłaszane dokumenty finansowe, użytkownika, który je zgłosił, oraz datę zgłoszenia.
2.  Niezwłocznie po automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych albo o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego system teleinformatyczny przesyła na konto zgłaszającego elektroniczne powiadomienie o ujawnieniu wzmianki.
3.  Niezwłocznie po zamieszczeniu złożonych dokumentów finansowych w repozytorium, system teleinformatyczny przesyła na konto zgłaszającego elektroniczne powiadomienie o zamieszczeniu dokumentów w repozytorium.
§  7.  System teleinformatyczny niezwłocznie informuje zgłaszającego o negatywnej weryfikacji zgłoszenia i jednocześnie o możliwości złożenia zgłoszenia po usunięciu wskazanych przeszkód uniemożliwiających złożenie zgłoszenia albo o możliwości złożenia dokumentów finansowych wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2-5a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, albo z wnioskiem o przyjęcie dokumentów finansowych do repozytorium.
§  8.  Do dnia 30 września 2018 r., jeżeli dołączone do zgłoszenia kopie dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g, 3 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgłoszenie łącznie z tymi kopiami dokumentów opatruje się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§  9.  Do dnia 30 września 2018 r. weryfikacja, o której mowa w § 5 ust. 1, obejmuje porównanie danych identyfikacyjnych osoby podpisującej dokumenty finansowe z jej danymi ujawnionymi w Rejestrze.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.