[Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego] - Art. 70a. - Rachunkowość. - Dz.U.2021.217 t.j. - OpenLEX

Art. 70a. - [Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego] - Rachunkowość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.217 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
Art.  70a.  [Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego]

Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.