Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.611

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy.
§  2.  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;
4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.
§  3.  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8.
§  4.  W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;
4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.
§  5.  W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;
4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.
§  6.  W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;
4) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.
§  7. 
1.  W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,1.
2.  W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8;
2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8.
§  8. 
1.  W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
3) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6.
2.  W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20;
2) kwoty refundacji, o której mowa w art. 57 ust. 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20.
§  9.  W przypadkach zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018, którego koszt podlega refundacji ze środków dotacji celowej na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z art. 57 ust. 5 i 6 ustawy w związku z art. 115 ust. 2 pkt 1 i art. 116 ust. 2 pkt 1 ustawy, wysokość wskaźnika zwiększającego:
1) kwotę dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 ustawy, wynosi:
a) 2,0 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
b) 2,6 - w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
c) 2,0 - w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
d) 2,4 - w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
e) 2,3 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;
2) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 3 ustawy, wynosi:
a) 2,3 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
b) 2,6 - w przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
c) 2,3 - w przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
d) 2,4 - w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów,
e) 2,3 - w przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym;
3) kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, wynosi 2,5 - w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy korzystali z podręczników lub materiałów edukacyjnych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 2
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 617), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 147 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).