Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.635

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. m,
b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach "w ust. 1 pkt 2 lit. f-h" skreśla się wyrazy "oraz m";
2) w § 9:
a) w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "lit. k-m" zastępuje się wyrazami "lit. k lub l",
w pkt 2 wyrazy "lit. k-m" zastępuje się wyrazami "lit. k lub l",
b) w ust. 3 wyrazy "lit. k-m" zastępuje się wyrazami "lit. k lub l";
3) w załączniku do rozporządzenia poz. 25 otrzymuje brzmienie:
2564-66Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).