Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.584

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 w ust. 1 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"przyznanie ostatniej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej:";

2) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję.";

3) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu § 33 ust. 1-9b oraz 9d-13 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku uchybienia określonego w § 33:

1) ust. 1 - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poprzedzającego:

a) rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

b) o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

c) o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

d) o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- wysokości zmniejszenia płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ustalonej zgodnie z § 33 ust. 1;

2) ust. 2 - w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 8 do rozporządzenia w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone:

a) w lp. 3-13 i 23 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości tego uchybienia określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

b) w lp. 1 i 14-16 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;

3) ust. 3 - w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) w części II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w lp. 2-13, 16-18, w części III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych w lp. 2-6 oraz w części IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 w lp. 8, 15-20, 26-31, 35, 37, 43, 45, 48-53, 62-65, 67, 68, 76-81, 85, 87, 96, 98, 101-103, 105, 112-117, 121, 123, 130-136, 141, 143, 149-151, 153, 154, 162-166, 172, 174, 180-183, 185 i 186 - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poprzedzającego:

– rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

– o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

– o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

– o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości tego uchybienia określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia,

b) w części II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód w lp. 1, 14 i 15 oraz w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%;

4) ust. 4 pkt 1 - wysokość tego zwrotu wynosi dla roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego poprzedzającego:

a) rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,

b) o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,

c) o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,

d) o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- wysokości zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej ustalonej zgodnie z § 33 ust. 4 pkt 1;

5) ust. 4 pkt 2 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w § 33 ust. 4 pkt 2, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

6) ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w § 33 ust. 5, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

7) ust. 8 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby do powierzchni gruntów, o której mowa w § 33 ust. 8, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

8) ust. 9 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

9) ust. 9d - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby do powierzchni gruntów, dla których rolnik lub zarządca nie posiadał dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

10) ust. 11 pkt 1 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację wariantu, w ramach którego mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

11) ust. 11 pkt 2 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;

12) ust. 13 w odniesieniu do uchybienia wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w części III. Inne odpowiednie obowiązkowe wymogi w ust. 4-6 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% części płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, o której mowa w § 33 ust. 13, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło.";

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) wykonana na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) i w ostatnim (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu, przy czym w zakresie pH, P, K i Mg wykonana przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pierwszym i w ostatnim roku realizacji pakietu.",

b) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Konopie włókniste zalicza się do grupy upraw, o której mowa w lp. 10 tabeli zawartej w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, mieszanki zbożowe zalicza się do grupy upraw, o której mowa w lp. 1 tabeli zawartej w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, a mieszanki strączkowe zalicza się do grupy upraw, o której mowa w lp. 2 tabeli zawartej w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.";

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2018 r.,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2018 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§  3.  Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2018 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

1.Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy, rośliny i grupy upraw:

Lp.Uprawy w rozumieniu art. 44 rozporządzenia nr 1307/2013Rodzaje lub gatunki roślinGrupa upraw
1jęczmień jaryjęczmień jaryzboża
jęczmień ozimyjęczmień ozimy
kukurydzakukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, kukurydza woskowata, kukurydza zwyczajna
owiesowies bizantyjski, owies nagi (nagoziarnisty jary), owies siewny, owies szorstki
pszenica jarapszenica płaskurka - jara, pszenica samopsza - jara, pszenica twarda - jara, pszenica zwyczajna - jara
pszenica ozimapszenica płaskurka - ozima, pszenica samopsza - ozima, pszenica twarda - ozima, pszenica zwyczajna - ozima
pszenica orkisz - jarapszenica orkisz - jara
pszenica orkisz - ozimapszenica orkisz - ozima
pszenżyto jarepszenżyto jare
pszenżyto ozimepszenżyto ozime
sorgosorgo techniczne, sorgo sułtańskie, trawa sudańska
szarłatszarłat z wyjątkiem Amaranthus retroflexus
żyto jareżyto jare
żyto ozimeżyto krzyca, żyto ozime
2fasolafasola wielokwiatowa, fasola zwykła karłowa, fasola zwykła tycznastrączkowe i warzywa strączkowe
grochgroch siewny (jadalny i pastewny, w tym peluszka) - w tym z rośliną podporową, groch zwyczajny łuskowy, groch zwyczajny cukrowy
groszeklędźwian
łubinłubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty
seradela uprawnaseradela uprawna
soczewica jadalnasoczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)
soja zwyczajnasoja zwyczajna
wyka jarabobik, bób, wyka siewna (w tym z rośliną podporową)
wyka ozimawyka kosmata (w tym z rośliną podporową)
3koniczynakoniczyna egipska (aleksandryjska), koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perskabobowate drobnonasienne
nostrzyknostrzyk biały, nostrzyk żółty
4trawa lub inne pastewne rośliny zielnemieszanka jednoroczna traw, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona, mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymitrawa lub inne pastewne rośliny zielne
5burakburak cukrowy, burak ćwikłowy, burak liściowy (boćwina), burak pastewnyokopowe i warzywa korzeniowe
cykoriacykoria siewna (korzeniowa)
marchewmarchew jadalna, marchew pastewna
pasternak zwyczajnypasternak zwyczajny
pietruszkapietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa
salsefiasalsefia
selerseler korzeniowy, seler naciowy
skorzoneraskorzonera
ziemniakziemniak
6gorczyca białagorczyca białaoleiste
gorczyca czarnagorczyca czarna
gorczyca sarepskagorczyca sarepska
kapusta rzepak - ozimyrzepak ozimy
kapusta rzepak - jarybrukiew, rzepak jary
rzepik ozimyperko, rzepik
słoneczniksłonecznik oleisty, słonecznik pastewny, topinambur
7dynia figolistnadynia figolistnawarzywa kapustowate i rzepowate
dynia olbrzymiadynia olbrzymia
dynia piżmowadynia piżmowa
dynia zwyczajnacukinia, dynia oleista, dynia pastewna, dynia zwyczajna, kabaczek, patison
kapusta warzywnabrokuł włoski, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pastewna, kapusta włoska
kapusta właściwakapusta chińska, kapusta pekińska i rzepa ścierniskowa
rzeżucha ogrodowapieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa)
rzodkiewrzodkiew czarna, rzodkiew biała, rzodkiew oleista, rzodkiewka
8prosoprosoproso
9faceliafacelia błękitnafacelia
10lenlen oleisty, len włóknistylen, lnianka
lnianka siewnalnianka siewna (lnicznik)
11makmak lekarski, mak wschodnimak
12grykagrykagryka
13arbuz (kawon)arbuz (kawon)pozostałe warzywa
cykoriaendywia eskariola, endywia kędzierzawa, cykoria warzywna (liściowa, sałatowa)
czosnekcebula kartoflanka, cebula perłowa, cebula wielopiętrowa, cebula zwyczajna, czosnek, czosnek niedźwiedzi, por, czosnek serpentynowy (rokambuł), siedmiolatka, szalotka, szczypiorek
koper ogrodowykoper ogrodowy
koper włoskikoper włoski (fenkuł)
melonmelon
oberżynabakłażan (oberżyna)
ogórekogórek
papryka rocznapapryka roczna
pomidor skórzastypomidor skórzasty
pomidorpomidor
roszpunka warzywnaroszpunka (roszponka) warzywna
sałatasałata głowiasta masłowa, sałata głowiasta krucha, sałata listkowa (rozetowa), sałata łodygowa, sałata rzymska
szpinak nowozelandzkiszpinak nowozelandzki
szpinak zwyczajnyszpinak warzywny (zwyczajny)
14chaberchaber bławatekrośliny miododajne
pszczelnikpszczelnik mołdawski
rukiewrukiew wodna
ślazślaz dziki, ślaz maurytański
ślazówkaślazówka ogrodowa, ślazówka turyngska
15babkababka lancetowata, babka płesznikzioła
bazylia pospolitabazylia pospolita
bylicabylica estragon, bylica piołun
czarnuszkaczarnuszka siewna
cząbercząber ogrodowy
dzięgieldzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor
dziurawiec zwyczajnydziurawiec zwyczajny
fiołek trójbarwnyfiołek trójbarwny
hyzop lekarskihyzop lekarski
jeżówka purpurowajeżówka purpurowa
kminek zwyczajnykminek zwyczajny
kocanki piaskowekocanki piaskowe
kolendra siewnakolendra siewna
kozieradka pospolitakozieradka pospolita
kozłek lekarskikozłek lekarski
krokosz barwierskikrokosz barwierski
krwawnik pospolitykrwawnik pospolity
lawenda wąskolistnalawenda wąskolistna
lebiodka (oregano)lebiodka pospolita (oregano), majeranek ogrodowy
lnicalnica (lnianka) pospolita
lubczyk ogrodowylubczyk ogrodowy
macierzankatymianek pospolity (właściwy)
melisa lekarskamelisa lekarska
miętamięta kędzierzawa, mięta pieprzowa, mięta długolistna, mięta okrągłolistna
mniszek lekarskimniszek lekarski
mydlnica lekarskamydlnica lekarska
nagietek lekarskinagietek lekarski
ogórecznik lekarskiogórecznik lekarski
orlik pospolityorlik pospolity
ostropest plamistyostropest plamisty
prawoślazmalwa czarna, prawoślaz lekarski
różeniec górskiróżeniec górski
rumian rzymski (szlachetny)rumian rzymski (szlachetny)
rumianek pospolityrumianek pospolity
ruta zwyczajnaruta zwyczajna
serdecznik pospolityserdecznik pospolity
szałwiaszałwia lekarska
szanta zwyczajnaszanta zwyczajna
wiesiołekwiesiołek dwuletni
złocieńzłocień dalmatyński
żeń-szeń prawdziwyżeń-szeń prawdziwy
16komonicakomonica błotna, komonica zwyczajnawieloletnie
koniczynakoniczyna biała, koniczyna czerwona
lucernalucerna chmielowa (nerkowata), lucerna mieszańcowa, lucerna sierpowata, lucerna siewna
trawa lub inne pastewne rośliny zielnemieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi
trawa lub inne pastewne rośliny zielnemieszanka wieloletnia traw
poziomkapoziomka, truskawka
rutwicarutwica lekarska
sparcetasparceta piaskowa, sparceta (esparceta) siewna

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNYCH

Lp.Rodzaj uchybieniaWspółczynnik dotkliwości uchybieniaWspółczynnik trwałości uchybieniaIloczyn współczynnika

dotkliwości i trwałości

odwracalna krótkotrwałaodwracalna długotrwałanieodwracalna
1,251,51,75
Wszystkie pakiety
I. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone
1Nieuprawianie na gruntach ornych upraw wymienionych w części I ust. 1a załącznika nr 2 do rozporządzenia80%1,25--100%
2Uprawa na gruntach ornych roślin wieloletnich wymienionych w ust. 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia, przez okres dłuższy niż 3 lata w okresie objętym zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym80%1,25--100%
3Ugorowanie gruntów ornych56%1,25--70%
4Zastosowanie 3 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie32%1,25--40%
5Zastosowanie 2 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie56%1,25--70%
6Zastosowanie 1 uprawy w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie80%1,25--100%
7Udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku lub udział uprawy zbóż przekracza 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku20%1,25--25%
8Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku12%1,25--15%
9Udział każdej z dwóch upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku24%1,25--30%
10Udział każdej z trzech upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 10%, ale większy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku32%1,25--40%
11Udział jednej z czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku24%1,25--30%
12Udział każdej z dwóch upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku40%1,25--50%
13Udział każdej z trzech upraw w ramach czterech upraw głównych jest mniejszy niż 5% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie w danym roku56%1,25--70%
14Niewykonanie na gruntach ornych w pierwszym (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu chemicznej analizy gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) w terminie50%-1,5-75%
15Niewykonanie na gruntach ornych w ostatnim (lub poprzedzającym) roku realizacji pakietu chemicznej analizy gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) w terminie5%1,25--6%
16Brak planu nawozowego, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania20%1,25--25%
17Nie jest przestrzegany plan nawozowy, oparty na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określający dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania20%1,25--25%
18Zastosowanie mniej niż 3 grup upraw w ciągu 5 lat realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego50%--1,7588%
19Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku okresu realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w dwóch różnych latach jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny inne niż wieloletnie15%--1,7526%
20Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, międzyplonu, jako jednej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych, pomimo zastosowania co najmniej dwóch wymaganych praktyk dodatkowych - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny inne niż wieloletnie25%--1,7544%
21Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, międzyplonu, jako wymaganej praktyki dodatkowej - w przypadku działek rolnych, na których są uprawiane rośliny wieloletnie15%--1,7526%
22Niezastosowanie, najpóźniej w 4. roku okresu zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w dwóch różnych latach żadnej z dwóch wymaganych praktyk dodatkowych25%--1,7544%
23Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych15%1,25--19%
II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód
Wariant 2.1. Międzyplony
1Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września10%1,25--13%
2Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października20%1,25--25%
3Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 października57%--1,75100%
4Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca10%1,25--13%
5Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3-gatunkowej zastosowanej jako międzyplon przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance przekraczają 70% jej składu15%1,25--19%
6Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny25%1,25--31%
7Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin15%1,25--19%
8Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż25%1,25--31%
9Zastosowanie nawożenia międzyplonu10%1,25--13%
10Zastosowanie w międzyplonie pestycydów5%1,25--6%
11Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych15%1,25--19%
12Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)10%1,25--13%
13Spasanie mieszanek w innych terminach niż jest to dopuszczalne10%1,25--13%
Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%
14Mieszanki traw zostały wysiane w nieodpowiednim terminie40%1,25--50%
15Spasanie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego lub w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 10 września - koszenie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego10%1,25--13%
16Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych15%1,25--19%
17Niewypasanie lub wypasanie od drogiego roku po założeniu pasa ochronnego w nieodpowiednim terminie albo niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie10%1,25--13%
18Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na pasie ochronnym rozdrobnionej biomasy10%1,25--13%
III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
1Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami, o których mowa w części III ust. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia57%--1,75100%
2Zastosowanie herbicydów5%1,25--6%
3Niewykonywanie któregokolwiek z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie któregokolwiek z tych zabiegów niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy5%1,25--6%
4Niewykonywanie żadnego z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy20%1,25--25%
5Niewykoszenie lub niewypasanie5%1,25--6%
6Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy10%1,25--13%
IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

1Zastosowanie wałowania50%-1,5-75%
2Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych25%-1,5-38%
3Zastosowanie podsiewu - bez uprawy powierzchniowej gleby25%-1,5-38%
4Zastosowanie podsiewu - z zastosowaniem uprawy powierzchniowej gleby50%-1,5-75%
5Zastosowanie włókowania w okresie:

- od dnia 1 kwietnia do dnia

1 września na obszarach nizinnych (do 300 m n.p.m.)

- od dnia 15 kwietnia do dnia

1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.)

20%-1,5-30%
6Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych)15%-1,5-23%
7Utworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony w danym wariancie - z wyłączeniem działań dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku wariantu 4.7. - przez doradcę rolnośrodowiskowego57%--1,75100%
8Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej)10%1,25--13%
Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i

Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

9Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania57%--1,75100%
10Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania, w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez eksperta przyrodniczego33%-1,5-50%
11Zastosowanie nawożenia lub wapnowania10%-1,5-15%
12Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
13Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
14Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
15Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
16Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
17Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej lub równej 50% powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
18Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
19Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
20Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
21Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla i

Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

22Zastosowanie nawożenia lub wapnowania10%-1,5-15%
23Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
24Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
25Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
26Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
27Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
28Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
29Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
30Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
31Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
32Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Użytkowanie pastwiskowe
33Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
34Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
35Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
36Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
37Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.3. Murawy i

Wariant 5.3. Murawy

38Zastosowanie kośnego lub kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania, w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez eksperta przyrodniczego33%-1,5-50%
39Zastosowanie nawożenia lub wapnowania10%-1,5-15%
40Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
Użytkowanie pastwiskowe
41Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
42Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
43Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
44Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
45Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
46Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
47Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
48Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
49Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
50Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
51Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
52Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
53Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
54Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne i

Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

55Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania57%--1,75100%
56Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania, w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez eksperta przyrodniczego33%-1,5-50%
57Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia10%-1,5-15%
58Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne20%-1,5-30%
59Zastosowanie wapnowania10%-1,5-15%
60Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
61Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
62Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
63Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
64Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
65Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
66Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
67Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
68Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
69Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże i

Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże

70Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia10%-1,5-15%
71Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne10%-1,5-15%
72Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
73Zastosowanie wapnowania bez wykonania niezbędnych w tym zakresie analiz gleby lub jeżeli ekspert przyrodniczy nie dopuścił takiej możliwości10%-1,5-15%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
74Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
75Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
76Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
77Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
78Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
79Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
80Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
81Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
82Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Użytkowanie pastwiskowe
83Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
84Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
85Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
86Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
87Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe,

Wariant 5.6.1. Torfowiska - wymogi obowiązkowe,

Wariant 4.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające i

Wariant 5.6.2. Torfowiska - wymogi obowiązkowe i uzupełniające

Wymogi obowiązkowe
88Wydobycie torfu57%--1,75100%
89Zalesienie57%--1,75100%
90Zastosowanie nawożenia lub wapnowania57%--1,75100%
91Pozostawienie rozdrobnionej biomasy30%--1,7553%
92Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie, lub wykorzystywanie sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby57%--1,75100%
93Nieusunięcie odpadów pochodzenia antropogenicznego20%--1,7535%
94Niewycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego lub wycięcie w nieodpowiednim terminie zarośli i podrostu drzew25%-1,5-38%
95Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, lub innej niż określona częstotliwości wycinania tych odrośli15%-1,5-23%
96Niewykoszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, lub niewycinanie tych odrośli, lub koszenie powierzchni, na której występują odroślą drzew i krzewów, w nieodpowiednim terminie, lub wycinanie tych odrośli w nieodpowiednim terminie48%1,25--60%
97Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
98Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wymogi uzupełniające
99Zastosowanie pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania57%--1,75100%
100Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia runi lub niekoszenie runi, lub koszenie runi w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
101Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
102Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
103Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
104Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
105Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)
106Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia10%-1,5-15%
107Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne10%-1,5-15%
108Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego - do dnia 15 czerwca20%-1,5-30%
109Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
110Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
111Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
112Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
113Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
114Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
115Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej15%1,25--31%
116Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
117Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
118Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Użytkowanie pastwiskowe
119Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
120Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
121Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
122Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
123Nieusunięcie z działki do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki
124Zastosowanie wapnowania10%-1,5-15%
125Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
126Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego - do dnia 15 czerwca20%-1,5-30%
127Zastosowanie nawożenia w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego10%-1,5-15%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
128Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
129Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
130Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
131Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
132Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
133Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej15%1,25--31%
134Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
135Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
136Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%1,5--15%
137Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia10%-1,5-15%
138Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne w przypadku użytkowania kośnego10%-1,5-15%
Użytkowanie pastwiskowe
139Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
140Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
141Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
142Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
143Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki
144Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania57%--1,75100%
145Zastosowanie nawożenia lub wapnowania10%-1,5-15%
146Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
147Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu20%-1,5-30%
148Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
149Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
150Pozostawienie większej niż 85% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
151Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
152Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
153Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
154Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
155Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego
156Zastosowanie wapnowania10%-1,5-15%
157Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie50%-1,5-75%
158Zastosowanie nawożenia - w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego10%-1,5-15%
159Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu w przypadku użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego lub w przypadku użytkowania pastwiskowego - do dnia 10 lipca20%-1,5-30%
Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe
160Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
161Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
162Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
163Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku turzycowisk - mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
164Pozostawienie większej niż 20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku turzycowisk - większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
165Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
166Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
167Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
168Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia10%-1,5-15%
169Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne w przypadku użytkowania kośnego10%-1,5-15%
Użytkowanie pastwiskowe
170Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
171Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt20%-1,5-30%
172Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie5%1,25--6%
173Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów33%-1,5-50%
174Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza
175Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania57%--1,75100%
176Zastosowanie nawożenia lub wapnowania10%-1,5-15%
177Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie57%--1,75100%
178Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu20%-1,5-30%
179Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie33%-1,5-50%
180Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej5%1,25--6%
181Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% lub równej 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej10%1,25--13%
182Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej25%1,25--31%
183Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym10%1,25--13%
184Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi, lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy33%-1,5-50%
185Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi25%1,25--31%
186Wypasanie w nieodpowiednim terminie15%1,25--19%
187Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt10%-1,5-15%
V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - w przypadku uprawy
1W pierwszym lub czwartym roku uprawy rośliny danej odmiany regionalnej lub amatorskiej zarejestrowanej w krajowym rejestrze do uprawy tej rośliny nie został wykorzystany kwalifikowany materiał siewny50%--1,7588%
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).