Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia... - Dz.U.2018.579 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.579

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1686) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu:

"4) Umowie w sprawie siedziby Frontex - rozumie się przez to Umowę w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisaną w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 1939 i 1940);

5) Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), o której mowa w Umowie w sprawie siedziby Frontex;

6) członkach personelu Agencji - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 1 ust. 3 Umowy w sprawie siedziby Frontex, z wyłączeniem obywateli polskich oraz osób posiadających prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.";

2)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Zwrot podatku przysługuje członkom personelu Agencji, zatrudnionym na okres roku lub dłużej, z tytułu nabycia na terytorium kraju, przeznaczonych do ich użytku osobistego w Rzeczypospolitej Polskiej:

1) towarów, o których mowa w art. 12 ust. 4 Umowy w sprawie siedziby Frontex, przez okres nie dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy w okresie dwóch lat od dnia podjęcia zatrudnienia w Agencji, w ilościach niehandlowych, w czasie podjęcia pierwszego zatrudnienia w Agencji;

2) pojazdu silnikowego, raz na 3 lata, w okresie zatrudnienia w Agencji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwrot podatku przysługuje pod warunkiem, że pojazd silnikowy nie będzie zbyty, używany przez inną osobę niż członek personelu Agencji, któremu przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub członek jego rodziny lub używany do celów innych niż te, dla których przyznano prawo zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przez okres 3 lat od dnia jego nabycia.

3. Kradzież pojazdu silnikowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub jego utrata na skutek całkowitego zniszczenia, wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu drogowego, nie narusza warunków zwrotu przewidzianych w ust. 2, pod warunkiem posiadania przez członków personelu Agencji korzystających z takiego zwrotu zaświadczenia, wydanego przez właściwy organ Policji, stwierdzającego dokonanie kradzieży pojazdu silnikowego lub jego całkowite zniszczenie.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że wartość towarów wykazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem.

5. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi członkom personelu Agencji jest faktura wystawiona przy zakupie towarów, potwierdzająca ich nabycie przez członków personelu Agencji uprawnionych do skorzystania ze zwrotu podatku.

6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje do kwoty 20 000 złotych.";

3)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem § 7a, zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.";

4)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Agencji oraz zwrot podatku członkom personelu Agencji jest dokonywany na wniosek składany przez Agencję do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się Agencja lub członkowie personelu Agencji, z wyszczególnieniem kwoty podatku związanego z nabyciem towarów lub usług na cele służbowe Agencji oraz do użytku osobistego członków personelu Agencji;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1, oraz wykazem towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;

2) uwierzytelnione kserokopie faktur, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku Agencji, oraz faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. Przepisy § 7 ust. 3a oraz ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.

5. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

6. W przypadku gdy członek personelu Agencji był zatrudniony krócej niż rok od podjęcia zatrudnienia w Agencji i otrzymał zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1, kwotę tego zwrotu zwraca do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w Agencji.".

1. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje z tytułu nabycia towarów i pojazdów silnikowych po dniu 31 października 2017 r.
2. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, z tytułu nabycia towarów i pojazdów silnikowych w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2017 r., jest dokonywany na wniosek składany przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), zwaną dalej "Agencją", do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiegają się członkowie personelu Agencji;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1)
listę członków personelu Agencji, którym przysługuje zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wraz ze wskazaniem daty pierwszego podjęcia zatrudnienia w Agencji, w przypadku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, oraz wykaz poszczególnych towarów i pojazdów silnikowych oraz kwot podatku przypadających do zwrotu;
2)
faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku członków personelu Agencji, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury takie zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
5. 
Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca faktury, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
6. 
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
7. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do Agencji o dodatkowe wyjaśnienia. Przepisy § 7 ust. 7 i 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się odpowiednio.
1. 
Zwrot podatku, o którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje również członkom personelu Agencji powołanym na stanowisko w Agencji po dniu 31 października 2016 r., z tytułu nabycia towarów przez okres nie dłuższy niż 12 następujących po sobie miesięcy, w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2019 r.
2. 
Do zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów:
1)
w okresie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., stosuje się przepis § 2;
2)
po dniu 31 grudnia 2017 r. stosuje się przepisy § 6a i § 7a rozporządzenia zmienianego w § 1.
Do zwrotu podatku z tytułu nabycia towarów i usług w 2017 r. przez Agencję do jej celów służbowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).