Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.581 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się odznakę honorową "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", zwaną dalej "odznaką".
§  2.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom geodezji i kartografii za szczególne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.
§  3. 
1.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.
3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.
§  4.  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
§  5. 
1.  Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym. W górnej jego części jest umieszczona siatka południków i równoleżników, w środku płaskorzeźba przedstawiająca kontur granic Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części w otoku jest umieszczony napis "ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII".

Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 10 mm, która ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony orzeł w kolorze srebrnym według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie.

2.  Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub upoważniona przez niego osoba.
2.  Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7.  Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  8.  W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.
§  9.  Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII"