Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.684

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia koordynatora zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
§  2.  Wynagrodzenie koordynatora zajęć ustala się w wysokości:
1) 40 zł za każdą jednostkę lekcyjną (45 minut) zajęć, których ujednolicenie treści dydaktycznych mu powierzono;
2) 60 zł za każdą godzinę zegarową sprawdzianu, którego ujednolicenie treści oceny mu powierzono.
§  3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, ulega podwyższeniu o 50% w przypadku, gdy ujednolicenie treści dydaktycznych przekazywanych w czasie zajęć obejmuje przygotowanie: akt postępowań przygotowawczych, sądowych i innych, symulacji czynności procesowych lub kazusów.
§  4.  Łączna wysokość wynagrodzenia koordynatora zajęć za ujednolicenie treści dydaktycznych zajęć i treści oceny sprawdzianów odbywających się w jednym miesiącu kalendarzowym nie może być wyższa niż 40% wynagrodzenia zasadniczego sędziego i prokuratora w stawce pierwszej.
§  5.  W zakresie ustalania wynagrodzenia koordynatora zajęć przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 5 marca 2018 r.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.