Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.576

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 1686) w § 27:
1) w ust. 2 wyrazy "minister właściwy do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej";
2) w ust. 4 wyrazy "ministra właściwego do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej";
3) w ust. 5 wyrazy "ministra właściwego do spraw transportu" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej".
§  2.  Lista egzaminatorów ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w § 27 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się listą, o której mowa w § 27 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).