Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.689

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2116) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługę Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.