Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.615

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.

Na podstawie art. 113 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zwanej dalej "ustawą", zwiększających kwoty dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 ustawy, i kwoty refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9 ustawy, na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy, w 2018 r. i 2019 r.
§  2.  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
4) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
§  3.  W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0.
§  4.  W przypadku uczniów niesłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
3) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6.
§  5.  W przypadku uczniów słabosłyszących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
4) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
§  6.  W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,4;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
3) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,4.
§  7. 
1.  W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1) kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,0;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,5;
3) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3;
4) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,3.
2.  W przypadku uczniów słabowidzących posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów słabowidzących, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w druku powiększonym, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8;
2) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 8.
§  8. 
1.  W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, niewydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 1, 3 i 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6;
2) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 pkt 2, 4 i 6 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,8;
3) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 2,6.
2.  W przypadku uczniów niewidomych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy będą korzystać z podręczników do kształcenia specjalnego przeznaczonych dla uczniów niewidomych, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, wydrukowanych w systemie Braille'a lub technologii umożliwiającej ich odczyt przez uczniów niewidomych, dla:
1) kwot dotacji celowej, o których mowa w art. 113 ust. 5 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20;
2) kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3 i 4 ustawy - wysokość wskaźnika wynosi 20.
§  9.  Wysokość wskaźnika dla kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 8 i 9 ustawy, odpowiada wysokości wskaźnika dla kwoty dotacji celowej na wyposażenie odpowiednio w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności określonego odpowiednio w § 2 pkt 1-3, § 3, § 4 pkt 1 i 2, § 5 pkt 1-3, § 6 pkt 1 i 2, § 7 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 2
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 441 oraz z 2017 r. poz. 590), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r. zgodnie z art. 147 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203).