[Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jako zadanie zlecone z zakresu administracji... - Dz.U.2022.2082 t.j. - OpenLEX

Art. 113. - [Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; obliczanie dotacji celowej] - Finansowanie zadań oświatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  113.  [Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; obliczanie dotacji celowej]
1. 
Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyposażenie:
1)
klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej odpowiednio w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe,
2)
klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej odpowiednio w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
3)
klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum odpowiednio w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- także stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły.

2. 
W przypadku danych klas szkół podstawowych lub danych klas dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego będące dla tych szkół organem rejestrującym.
3. 
Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 i 2, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.
4. 
Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1, szkoła podstawowa lub dotychczasowe gimnazjum, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym.
5. 
Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie:
1)
klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego - do wysokości 25 zł na ucznia;
2)
klas II i III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 50 zł na ucznia;
3)
klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 140 zł na ucznia;
4)
klas V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy V i VI szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia;
5)
klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w podręczniki lub materiały edukacyjne - do wysokości 250 zł na ucznia;
6)
klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum w materiały ćwiczeniowe - do wysokości 25 zł na ucznia.
6. 
Kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, są powiększane przez pomnożenie ich przez wskaźniki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 12.
7. 
W przypadku kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 7-9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 10.
8. 
Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. zadanie, o którym mowa w ust. 1:
1)
w przypadku klas II, III, V i VI szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II, III, V i VI szkoły podstawowej - jest realizowane do wysokości kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 w związku z ust. 6; przepisy ust. 2-7 oraz art. 56 ust. 1-3 i 7, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio;
2)
w przypadku klas II i III dotychczasowych gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum - jest realizowane do wysokości kwot dotacji celowej, o których mowa w ust. 5, z uwzględnieniem wskaźników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 w związku z ust. 6; przepisy ust. 2-7 oraz art. 56 ust. 1-3 i 7, art. 58, art. 59 i art. 62 ust. 2-12 stosuje się odpowiednio.
9. 
W przypadku wyposażania szkół, o których mowa w ust. 1, w podręczniki i materiały edukacyjne, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, może odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu kompletu podręczników i materiałów edukacyjnych na każdego ucznia danej klasy, o których mowa w ust. 1, w danym roku budżetowym, przekraczając odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, w ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 1 i 3, oraz kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5. Przepisy art. 56 ust. 4 i 6 oraz art. 63 stosuje się odpowiednio.
10. 
W przypadku wyposażania szkół, o których mowa w ust. 1, w materiały ćwiczeniowe, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, może odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. wyrazić zgodę na zwiększenie kosztu zakupu materiałów ćwiczeniowych na każdego ucznia danej klasy, o których mowa w ust. 1, w danym roku budżetowym, przekraczając odpowiednio kwoty dotacji celowej, o których mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6, w ramach łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 i 4, oraz kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 5 pkt 2, 4 i 6. Przepisy art. 56 ust. 5 i 6 oraz art. 63 stosuje się odpowiednio.
11. 
Na 2018 r. i 2019 r. w zakresie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1-10, art. 115 ust. 3 i art. 116 ust. 3, rozporządzenie wydane na podstawie art. 60, określa także:
1)
sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, o której mowa w ust. 3 i 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
2)
wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, szkole podstawowej lub dotychczasowemu gimnazjum, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną;
3)
sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
4)
tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 3, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji;
5)
szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, w tym kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
12. 
W 2018 r. i 2019 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wskaźników, o których mowa w art. 55 ust. 6, dla kwot dotacji, o których mowa w ust. 5, oraz dla kwot refundacji, o których mowa w art. 114 ust. 3, 4, 8 i 9, biorąc pod uwagę wyniki analiz kształtowania się cen podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niewidomych i słabowidzących, a także możliwość zapewnienia tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
13. 
Na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne otrzymują, na wniosek, dotację celową z budżetu państwa.
14. 
Odpowiednio w 2018 r. i 2019 r. do danych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 54 ust. 3 i 4, art. 64-66 i art. 67 pkt 1.
15. 
Do dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, o których mowa w ust. 1, lub liceum ogólnokształcącego stosuje się odpowiednio przepisy art. 22aa, art. 22aj i art. 22b ustawy zmienianej w art. 80, przepisy art. 22ab ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 r., oraz przepisy art. 54 ust. 3 i 4 oraz art. 64-68, do zakończenia kształcenia w tych szkołach.
16. 
Do szkolnych punktów konsultacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy zmienianej w art. 86, oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy zmienianej w art. 86, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie dotychczasowego gimnazjum, stosuje się odpowiednio przepis art. 22ay ust. 2 ustawy zmienianej w art. 80, w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 lutego 2017 r.