Zmiana ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1250

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2016 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2016 r.
o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, 749 i 1020) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9a w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;";

2)
w art. 23a:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo;",

b)
uchyla się pkt 2a i 2b.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 20 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych:";

3)
w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz minister właściwy do spraw zdrowia.".

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21 i 996) w art. 93a w § 1 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 6 w ust. 2, w art. 6a w ust. 6, w art. 6b w ust. 1, 2, 6 i 9, w art. 6c, w art. 7 w ust. 2, w art. 7a w ust. 1 w pkt 17, w art. 8 w ust. 3, w art. 10 w ust. 1a, w art. 12d, w art. 17, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2, w art. 27 w ust. 5, w art. 32 w ust. 6, w art. 40 w ust. 3f, 5 i 8, w art. 40g, w art. 40j w ust. 2, w art. 45h oraz w art. 47b w ust. 5 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 40 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw kultury" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego".

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20 w ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2a";
2)
w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1044, z 2015 r. poz. 1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 26 w ust. 2 oraz w art. 37a w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 37b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres planów zawarty w części tekstowej oraz części graficznej sporządzanej w formie cyfrowego opracowania kartograficznego tworzonego na podstawie baz danych, określając w szczególności materiały planistyczne, rodzaj opracowań kartograficznych, skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia, nazewnictwo, standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych, mając na względzie czytelność i przejrzystość planów oraz wytyczne przyjęte przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego oraz organy Unii Europejskiej w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich.";

3)
w art. 37e w ust. 1:
a)
pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju;",

b)
po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;";

4)
w art. 37i w ust. 3 wyrazy "budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961 i 1165) użyte w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 16, w art. 19 w ust. 2, w art. 21a w ust. 4, w art. 31 w ust. 2a, w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5, w art. 34 w ust. 6, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 59d w ust. 3, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 w ust. 1 i 2, w art. 82b w ust. 8, w art. 84 w ust. 5, w art. 88 w ust. 3, 3d, 3g i 9 oraz w art. 88a w ust. 6 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770 i 1020) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 195 i 615) użyte w art. 15c w ust. 4 oraz w art. 15g w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195) w art. 3c, w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 7 w ust. 2a wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1020) w art. 2 w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) w art. 140d w pkt 4 wyrazy "budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 173a, w art. 173b, w art. 175 w ust. 5 i 6, w art. 177 w ust. 4, w art. 178 w ust. 5, w art. 181 w ust. 4, w art. 186 w ust. 4, w art. 191 w ust. 1, 4 i 8, w art. 193 w ust. 1, 10 i 12, w art. 194 w ust. 1a, 1c, 3 i 4, w art. 195 w ust. 3 i 4, w art. 195a, w art. 196 w ust. 1 i 3 oraz w art. 197 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65) użyte w art. 5 w ust. 5, w art. 6 w ust. 3, w art. 12, w art. 29 w ust. 6, w art. 33 w pkt 17, w art. 34 oraz w art. 56 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904 i 960) w art. 86 w ust. 5 wyrazy "ministrem właściwym do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831 i 903) w art. 72 w ust. 6, w art. 73a oraz w art. 110a w ust. 2 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893) w art. 11, w art. 17 w ust. 2, w art. 23, w art. 25 oraz w art. 27 w ust. 2 i 3 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 i 1220 oraz z 2016 r. poz. 195) w art. 7 w ust. 15 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 8) w art. 4a w ust. 4 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1645 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) w art. 43 w ust. 4a wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) w art. 63 w pkt 3 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544) w art. 18 w ust. 1d wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582 oraz z 2016 r. poz. 615) użyte w art. 5 w ust. 5, w art. 11 w ust. 4 oraz w art. 12 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 w pkt 3 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 37m, w art. 40, w art. 45, w art. 49d w ust. 5, w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" oraz "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 16 uchyla się ust. 3;
3)
w art. 41 w ust. 1:
a)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;",

b)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1;";

4)
art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.";

5)
po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.";

6)
w art. 47 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) we współpracy z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych;",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) prowadzi współpracę zagraniczną w zakresie zadania, o którym mowa w pkt 1;";

7)
uchyla się art. 47a.

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) w art. 9q w ust. 5 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) w art. 11g w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) w art. 31 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542) użyte w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 i w ust. 3, w art. 6b w ust. 1 i 6, w art. 8 w ust. 6 i 8, w art. 9 w ust. 6, 7, 9, 11, 16 i 17, w art. 14 w ust. 4, w art. 15 w ust. 6, w art. 24 oraz w art. 27 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020) w art. 49 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,".

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951 oraz z 2014 r. poz. 1198) użyte w art. 10 w ust. 4 i 5, w art. 11 w ust. 1 oraz w art. 12 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) w art. 3a:

1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) koordynacja oraz programowanie strategiczne, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie polityki rozwoju, obejmujących wymiar społeczny, gospodarczy i przestrzenny;";

2)
uchyla się pkt 3a.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 i 1815) użyte w art. 19 oraz w art. 20 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266 i 904) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,".

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 i 857, z 2012 r. poz. 441 i 951 oraz z 2016 r. poz. 1202) w art. 24 w ust. 5 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831 i 961) w art. 52 w ust. 3 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615) użyte w art. 18, w art. 26 w pkt 1, w art. 27 w ust. 1 i 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143) w art. 12 w ust. 1 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa";
2)
w art. 17a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury sektorów, na których udostępniane są miejsca stojące, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom meczów piłki nożnej.".

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501, z 2015 r. poz. 1045 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 5 w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 29 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 3 w pkt 7 w lit. a wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, 904 i 960) w art. 191 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903) użyte w art. 50 w ust. 3 i 4, w art. 58 w ust. 1 oraz w art. 81 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777) w art. 5 w ust. 2 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229 i 1926 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 61 w ust. 4 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) w art. 186 w § 2 wyrazy "Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 9 w ust. 2 oraz w art. 11 w ust. 1 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.) w art. 4 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 1 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) w art. 40 w ust. 5 wyrazy "ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865) użyte w art. 18, w art. 18a w ust. 1, w art. 19, w art. 21 w ust. 8, w art. 36 w ust. 3 oraz w art. 37 w ust. 8 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897) w art. 15 w ust. 2-4 wyrazy "Minister właściwy do spraw administracji publicznej" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) użyte w art. 15, w art. 18 w ust. 1, w art. 19, w art. 20 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 2, w art. 21, w art. 24 w ust. 2, w art. 25, w art. 26, w art. 30, w art. 31 w ust. 1 i 3, w art. 33 w ust. 1, w art. 36 w ust. 1, w art. 37, w art. 39 w ust. 1 i 4 oraz w art. 40 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 5 w ust. 4 oraz w art. 6 w ust. 1 wyrazy "minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria i wskaźniki dla obszarów rewitalizacji umożliwiające finansowanie gminnych programów rewitalizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1.";

2)
w art. 29 w ust. 3 wyrazy "ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa".
1. 
Postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.
2. 
Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują wszystkie związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje.
3. 
Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie akta spraw administracyjnych oraz inne dokumenty organom, które przejęły te zadania i kompetencje.
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i realizujący przed dniem 27 listopada 2015 r. zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34).
1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym Głównego Geodetę Kraju, realizujący przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zadania w zakresie geodezji i kartografii, które pozostają w zakresie właściwości ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, stają się członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionymi w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie członków korpusu służby cywilnej, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa.

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych:

1)
będących przed dniem 27 listopada 2015 r. w posiadaniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczonych do realizacji zadań, które zostają przekazane niniejszą ustawą ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2)
będących w posiadaniu Głównego Geodety Kraju przeznaczonych do realizacji zadań przekazanych ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) w zakresie geodezji i kartografii.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.