[Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki] - Art. 45. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  45.  [Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki]
1. 
W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:
1)
dziennik budowy;
2)
dziennik rozbiórki - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;
3)
dziennik montażu - w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.
2. 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
3. 
Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
4. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:
1)
ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
2)
wydania i ostemplowania dziennika budowy.
5. 
Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:
1)
organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2)
organ nadzoru budowlanego - w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a)
legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
b)
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
6. 
Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez właściwy organ.
7. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
8. 
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1)
uczestnicy procesu budowlanego;
2)
osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3)
pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
9. 
Przepisy ust. 2-4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6-8 stosuje się do prowadzenia dzienników rozbiórki i montażu.
10. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.