[Organ wyższego stopnia; powództwo do sądu w sprawie wysokości odszkodowania] - Art. 33. - Przygotowanie i realizacja... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Organ wyższego stopnia; powództwo do sądu w sprawie wysokości odszkodowania] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  33.  [Organ wyższego stopnia; powództwo do sądu w sprawie wysokości odszkodowania]
1. 
Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 2.
2. 
Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje wykonania decyzji.