[Wyznaczenie jednostek oceny technicznej upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych] - Art. 6b. - Wyroby budowlane. - Dz.U.2021.1213 t.j. - OpenLEX

Art. 6b. - [Wyznaczenie jednostek oceny technicznej upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  6b.  [Wyznaczenie jednostek oceny technicznej upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych]
1. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyznaczy, w drodze decyzji, jednostki oceny technicznej (JOT), o których mowa w art. 29 rozporządzenia Nr 305/2011, upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowlanych wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do tego rozporządzenia, oraz monitoruje działania i kompetencje wyznaczonych jednostek, w tym spełnienie obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011.
2. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) lub instytutu Sieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098), zwanego dalej "instytutem Sieci", spełniających wymagania dla jednostek oceny technicznej, określone w Załączniku IV Tabela 2 do rozporządzenia Nr 305/2011.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
oznaczenie instytutu badawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub instytutu Sieci, składających wniosek, ich siedzibę i adres;
2)
określenie zakresu przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie grup wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011.
4. 
Do wniosku dołącza się informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stosownie do zakresu przedmiotowego wniosku.
5. 
Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
oznaczenie jednostki oceny technicznej oraz siedzibę i adres tej jednostki;
2)
zakres właściwości jednostki oceny technicznej poprzez wskazanie grup wyrobów budowlanych, o których mowa w ust. 1.
6. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia, że jednostka oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o których mowa w ust. 2.