[Delegacja ustawowa - szczegółowe sposoby określania taryf] - Art. 23. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe sposoby określania taryf] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  23.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe sposoby określania taryf]
1. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
1)
kryteria ustalania niezbędnych przychodów;
2)
alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług;
3)
kryteria różnicowania cen i stawek opłat.
2. 
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1)
przy ustalaniu niezbędnych przychodów:
a)
koszty eksploatacji i utrzymania, w tym amortyzację lub wartość umorzenia,
b)
raty kapitałowe (ponad wartość amortyzacji),
c)
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
d)
rezerwy na należności nieregularne,
e)
marżę zysku przy zapewnieniu ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen,
f)
koszty zakupu wody lub koszty wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
g)
podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2)
przy ustalaniu alokacji kosztów:
a)
podział kosztów planowanych w czasie obowiązywania taryf na poszczególne taryfowe grupy odbiorców,
b)
przypisanie kosztów budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do poszczególnych taryfowych grup odbiorców,
c)
możliwość wyodrębniania kosztów i ich właściwej alokacji;
3)
przy różnicowaniu cen i stawek opłat:
a)
średniodobową i maksymalną wielkość zużycia wody i ilość wprowadzanych ścieków,
b)
taryfowe grupy odbiorców,
c)
strukturę cen i stawek opłat.