Art. 14. - [Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  14.  [Obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego]
1. 
Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:
1)
prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
2)
zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli;
3)
przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
4)
sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
5)
gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
6)
kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego;
7)
prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011;
8)
wydawanie decyzji dotyczących jednostek oceny technicznej, o których mowa w art. 6b ust. 1 i 6;
9)
wydawanie decyzji dotyczących krajowych jednostek oceny technicznej, o których mowa w art. 9 ust. 11 i 16;
10)
prowadzenie wykazu jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych;
11)
autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
2. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może:
1)
sporządzać roczne plany kontroli;
2)
prowadzić kontrole planowe i doraźne;
3)
zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych;
4)
wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia dotyczące kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawować nadzór nad ich realizacją;
5)
wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia, zapewniające jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.
3. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wezwać wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego do:
1)
udziału w prowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
2)
przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie;
3)
wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań.
3a. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić postępowania administracyjne w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku kontroli. W takim przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie wszczyna postępowania administracyjnego.
4. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
2)
sposób i termin przekazywania tych informacji

- mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.