[Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] - Art. 81. - Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. - Dz.U.2022.884 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] - Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.884 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 31 maja 2023 r.
Art.  81.  [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych]
1. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
2. 
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane pozostają w mocy do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
3. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, określi szczegółowe warunki techniczne wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 6, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.