Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1186 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 30 lipca 2020 r.
Art.  7.  [Przepisy techniczno-budowlane]
1.  Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) 6  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie;
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
2.  Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.
3.  Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla budynków mieszkalnych;
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla innych obiektów budowlanych.
4.  7  Właściwi ministrowie, określając warunki techniczne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 2b. oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).
6 Art. 7 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 44 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1696) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2019 r.
7 Art. 7 ust. 4 dodany przez art. 44 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1696) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2019 r.