[Utworzenie i funkcjonowanie Funduszu Dopłat; przeznaczenie środków Funduszu Dopłat] - Art. 5. - Dopłaty do oprocentowania... - Dz.U.2022.101 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Utworzenie i funkcjonowanie Funduszu Dopłat; przeznaczenie środków Funduszu Dopłat] - Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  5.  [Utworzenie i funkcjonowanie Funduszu Dopłat; przeznaczenie środków Funduszu Dopłat]
1. 
W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem".
2. 
Środki Funduszu tworzą:
1)
nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3;
2)
zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2;
3)
dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
4)
środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
4a)
środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961);
4b) 3
 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie art. 33la ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561);
4c) 4
 wpływy ze skarbowych papierów wartościowych;
5)
inne wpływy.
3. 
Środki Funduszu przeznacza się na:
1)
dopłaty;
1a)
dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 403);
1b) 5
 finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377 i 1561);
1c) 6
 dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do oprocentowania kredytów w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1309);
1d)
finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
1e)
dopłaty do czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11, 223 i 1243);
1f) 7
 wynagrodzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w art. 33qa ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
2)
pokrycie kosztów działania Funduszu.
4. 
Bank Gospodarstwa Krajowego:
1)
sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat;
2)
wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego;
3)
przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
5. 
Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany.
6. 
Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego.
3 Art. 5 ust. 2 pkt 4b zmieniony przez art. 9 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
4 Art. 5 ust. 2 pkt 4c dodany przez art. 9 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
5 Art. 5 ust. 3 pkt 1b zmieniony przez art. 9 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
6 Art. 5 ust. 3 pkt 1c zmieniony przez art. 9 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
7 Art. 5 ust. 3 pkt 1f dodany przez art. 9 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.