[Przygotowanie zawodowe – delegacja ustawowa] - Art. 16. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Przygotowanie zawodowe – delegacja ustawowa] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  16.  [Przygotowanie zawodowe – delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1)
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a)
kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
b)
wykaz zawodów związanych z budownictwem,
c)
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności,
2)
sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a)
dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
b)
stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno - budowlanej,
c)
dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,
d)
przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej,

– mając na względzie zapewnienie przejrzystego i sprawnego przeprowadzania czynności związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych, a także uznawaniem praktyk zawodowych.