[Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] - Art. 88a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 88a. - [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  88a.  [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego]
1. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:
1)
pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2)
kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3) 101
 prowadzi, w systemie e-CRUB, będącym systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, centralne rejestry:
a)
osób posiadających uprawnienia budowlane,
b)
(uchylona),
c) 102
 ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
2. 
W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:
1)
imiona i nazwisko;
2) 103
 adres zamieszkania;
3)
numer PESEL - w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
3a) 104
 datę śmierci - jeżeli osoba, której wpis dotyczy, zmarła;
4) 105
 informację o wykształceniu, o tytułach zawodowych i o stopniach lub tytułach naukowych;
5)
numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6)
organ wydający decyzję;
7)
podstawę prawną wydania decyzji;
8) 106
 numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych - w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane;
8a) 107
 numer uprawnień budowlanych - w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
9) 108
 informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w tym informację o zawieszeniu w prawach członka;
10)
(uchylony);
11) 109
 dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
12) 110
 (uchylony);
13)
pozycję rejestru;
14)
datę wpisu do rejestru;
15) 111
 adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail - w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.
3.  112
 (uchylony).
4.  113
 Zakres danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie obejmuje następujące dane:
1)
numer decyzji o nadaniu uprawnień;
2) 114
 datę i miejsce wydania decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
3)
wskazanie organu wydającego decyzję;
4)
podstawę prawną;
5)
funkcję uczestnika;
6)
datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu;
7)
rodzaj kary;
8)
terminy egzaminów;
9)
datę upływu kary;
10)
status kary;
11)
inne uwagi dotyczące kary.
5.  115
 Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8-9 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5-7, 9 i 10, a dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. - na ich wniosek złożony w formie pisemnej.
5a.  116
 Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1,
2)
pkt 2, w zakresie województwa,
3)
pkt 4, w zakresie tytułu zawodowego i stopnia lub tytułu naukowego,
4)
pkt 5, w zakresie numeru decyzji,
5)
pkt 8, 9 i 15

- są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5b.  117
 Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 15, są publikowane w sposób, o którym mowa w ust. 5a, wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.
5c.  118
 W systemie e-CRUB są gromadzone kopie uprawnień budowlanych oraz kopie decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
5d.  119
 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapewnia dostęp do systemu e-CRUB:
1)
organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego;
2)
organom izb samorządu zawodowego.
5e.  120
 Administratorem systemu e-CRUB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
6.  121
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB, w tym przyporządkowania danych, o których mowa w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2)
wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,
3)
wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej

- mając na względzie dane i informacje podlegające wpisowi do rejestrów oraz publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości gromadzonych danych.

101 Art. 88a ust. 1 pkt 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
102 Art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. c zmieniona przez art. 1 pkt 39 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
103 Art. 88a ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
104 Art. 88a ust. 2 pkt 3a dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
105 Art. 88a ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret trzecie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
106 Art. 88a ust. 2 pkt 8 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret czwarte ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
107 Art. 88a ust. 2 pkt 8a dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret piąte ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
108 Art. 88a ust. 2 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret szóste ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
109 Art. 88a ust. 2 pkt 11 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret siódme ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
110 Art. 88a ust. 2 pkt 12 uchylony przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret ósme ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
111 Art. 88a ust. 2 pkt 15 dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b tiret dziewiąte ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
112 Art. 88a ust. 3 uchylony przez art. 1 pkt 39 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
113 Art. 88a ust. 4 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 39 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
114 Art. 88a ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. d tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
115 Art. 88a ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
116 Art. 88a ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
117 Art. 88a ust. 5b dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
118 Art. 88a ust. 5c dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
119 Art. 88a ust. 5d dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
120 Art. 88a ust. 5e dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
121 Art. 88a ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. g ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.