[Delegacja ustawowa - zakres projektu i wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji] - Art. 37m. - Planowanie i... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 37m. - [Delegacja ustawowa - zakres projektu i wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  37m.  [Delegacja ustawowa - zakres projektu i wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji]

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany:

1)
zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej w zakresie ustaleń, o których mowa w art. 37g ust. 2, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia czytelności i jednolitego rozumienia stosowanych pojęć;
2)
zakres i formę wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji, o której mowa w art. 37g ust. 4, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia kompletności, czytelności i powszechnej dostępności wizualizacji.