[Delegacja ustawowa - wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy] - Art. 25. - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie... - Dz.U.2020.2028 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Delegacja ustawowa - wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy] - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2028 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 sierpnia 2022 r.
Art.  25.  [Delegacja ustawowa - wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy]

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 24b ust. 2, kierując się potrzebą ujednolicenia oraz usprawnienia procesu zatwierdzania taryfy.