Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.472

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby określania taryf, w tym:
a) kryteria ustalania niezbędnych przychodów,
b) alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
c) kryteria różnicowania cen i stawek opłat;
2) wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy;
3) warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) cena za dostarczoną wodę - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 dostarczonej wody; do ceny dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami;
2) cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 1 m3 odprowadzonych ścieków, w tym ścieków komunalnych lub ścieków przemysłowych; do ceny dolicza się podatek wymieniony w pkt 1;
3) koszty gotowości do świadczenia usług - koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług oraz liczbę odbiorców usług w danej grupie;
4) niepodzielony zysk z lat ubiegłych - część zysku netto, która nie została rozdysponowana na rzecz wspólników lub akcjonariuszy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z tytułu dywidendy lub która nie została przekazana na kapitał zapasowy lub rezerwowy tego przedsiębiorstwa;
5) okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy - 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy;
6) stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków; do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek wymieniony w pkt 1;
7) subsydiowanie skrośne - pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z taryfowych grup odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców usług.
§  3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne:
1) opracowuje taryfę w sposób zapewniający:
a) uzyskanie niezbędnych przychodów,
b) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
c) eliminowanie subsydiowania skrośnego,
d) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
e) łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat;
2) określa taryfę odpowiednią do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
§  4. 
1.  W taryfie określa się:
1) rodzaje prowadzonej działalności;
2) rodzaj i strukturę taryfy;
3) taryfowe grupy odbiorców usług;
4) rodzaje i wysokość cen i stawek opłat;
5) warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe;
6) warunki stosowania cen i stawek opłat.
2.  W warunkach stosowania cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określa się w szczególności:
1) zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług;
2) standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
3.  Ceny i stawki opłat ustala się w taki sposób, aby na ich podstawie i na podstawie zakresu i wielkości świadczonych usług było możliwe obliczenie należności za korzystanie z tych usług.
§  5.  Taryfa, w zależności od jej rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług zawiera:
1) cenę za dostarczoną wodę, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
2) stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach:
a) w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
b) z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym,
c) w oparciu o przeciętne normy zużycia wody;
3) cenę za odprowadzone ścieki w rozliczeniach z odbiorcami usług za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
4) stawkę opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną:
a) na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
b) zgodnie ze wskazaniami urządzenia pomiarowego;
5) stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych; do stawki opłaty dolicza się podatek, o którym mowa w § 2 pkt 1.
§  6. 
1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala niezbędne przychody na podstawie kosztów w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy na potrzeby obliczenia cen i stawek opłat planowanych na 3 lata obowiązywania taryfy, uwzględniając w szczególności:
1) koszty eksploatacji i utrzymania ponoszone w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:
a) amortyzację lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania,
b) opłaty za korzystanie ze środowiska,
c) opłaty za usługi wodne;
2) podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa;
3) koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu;
4) spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacji;
5) rezerwy na należności nieregularne;
6) spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia, która została przyjęta do wyliczenia niezbędnych przychodów, o których mowa w pkt 1 lit. a, oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzenia;
7) marżę zysku zapewniającą ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
2.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy ustalaniu niezbędnych przychodów może nie uwzględniać w kosztach eksploatacji i utrzymania ponoszonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, amortyzacji lub odpisów umorzeniowych środków trwałych wytworzonych lub nabytych z dotacji lub subwencji do wysokości otrzymanej kwoty dotacji lub subwencji.
§  7. 
1.  Koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-6, planuje się na podstawie kosztów:
1) poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w latach obowiązywania taryfy;
2) wynikających z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w latach obowiązywania nowej taryfy.
2.  Koszty, o których mowa w ust. 1, planuje się w przeliczeniu na okres 12 miesięcy.
3.  Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się jako sumę wartości tego zysku w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.
4.  Koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych, ochrony środowiska i korzystania z usług wodnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności odsetki od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji oraz koszty finansowe ich obsługi.
5.  Koszty świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych obciąża się kosztami inwestycji finansowanych:
1) ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
2) kredytów lub pożyczek spłacanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
6.  Uwzględnienie w niezbędnych przychodach oraz cenach i stawkach opłat kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być dokonywane stopniowo i rozłożone w czasie.
7.  Przy ustalaniu nowej taryfy kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, może zostać pomniejszona o niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Niepodzielony zysk z lat ubiegłych z usług świadczonych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie może zostać przeznaczony na finansowanie działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wykraczającej poza zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8.  Jeżeli przy ustalaniu nowej taryfy kwota kosztów, o których mowa w ust. 1, nie zostanie pomniejszona o niepodzielony zysk z lat ubiegłych, niepodzielony zysk z lat ubiegłych z usług świadczonych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków powinien zostać przeznaczony na inwestycje związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków w kolejnych latach lub na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6.
§  8. 
1.  Na podstawie kosztów, o których mowa w § 7 ust. 1, zaplanowanych zgodnie z § 7 ust. 2, ustala się niezbędne przychody jako sumę składników:
1) iloczynu sumy kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników i średniorocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez strony uprawnione do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy, a w przypadku braku zawarcia takiego układu - średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonego w ustawie budżetowej lub Wieloletnim Planie Finansowym Państwa;
2) iloczynu sumy kosztów materiałów, usług transportowych i średniorocznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu;
3) pozostałych kosztów eksploatacji i utrzymania według planowanych lub obowiązujących stawek na lata obowiązywania taryfy;
4) planowanych lub wynikających z zawartej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy kosztów zakupionej wody lub kosztów wprowadzanych ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
5) należności nieregularnych ustalanych na podstawie odpisów aktualizujących te należności.
2.  Koszty, o których mowa w § 7 ust. 4, ustala się w wielkościach wynikających z umowy kredytowej lub pożyczkowej w latach obowiązywania taryfy na podstawie odsetek od kredytów i pożyczek, kosztów finansowych ich obsługi zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawartych umów.
3.  Kwotę rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji ustala się w wysokości różnicy pomiędzy kwotą raty do spłaty a kwotą amortyzacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a.
§  9. 
1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które zgodnie z zawartą umową użytkuje nieodpłatnie środki trwałe, może uwzględniać w niezbędnych przychodach amortyzację lub umorzenie, jeżeli zawrze z gminą porozumienie ustalające, że środki finansowe pozyskane przez przedsiębiorstwo z tego tytułu, pomniejszone o należny podatek dochodowy, będą wykorzystywane wyłącznie na cele modernizacji i odtworzenia tych środków trwałych.
2.  Wartość należności nieregularnych uprawdopodabnia się w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 i 398).
3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, którego forma organizacyjno-prawna uniemożliwia zaliczanie kosztów amortyzacji lub umorzenia do kosztów eksploatacji i utrzymania, może uwzględniać je w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę do ustalania cen i stawek opłat, jeżeli środki pochodzące z amortyzacji lub umorzenia będą stanowić wyłącznie źródło finansowania modernizacji i odtworzenia środków trwałych oraz spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji.
§  10.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa alokację kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
§  11. 
1.  Dla dokonania alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług, uzasadnione koszty pośrednie, wspólne dla wszystkich rodzajów działalności gospodarczej z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dzieli na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług.
2.  Metody podziałów kosztów, o których mowa w ust. 1, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania taryfy.
3.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:
1) wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi;
2) dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów;
3) strukturę i rodzaj planowanej taryfy;
4) stabilność stosowanych metod alokacji kosztów;
5) wyposażenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe;
6) możliwość wyodrębniania kosztów dla ich właściwej alokacji.
4.  Na potrzeby alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług metody podziału kosztów uwzględniają w szczególności określenie współczynników alokacji kosztów ustalonych:
1) na podstawie udziałów poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług w całkowitej ilości dostarczonej wody lub w całkowitej ilości odebranych ścieków - w odniesieniu do kosztów, których wysokość dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług jest wprost proporcjonalna do wielkości świadczonych usług dla tych grup;
2) w oparciu o ewidencję księgową kosztów, sporządzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości - w odniesieniu do kosztów, których nie da się podzielić na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług w oparciu o wielkość świadczonych usług.
5.  Metody, o których mowa w ust. 4, mogą uwzględniać określenie współczynników alokacji kosztów ustalonych w oparciu o analizę kosztów - w odniesieniu do kosztów zależnych od uwarunkowań technicznych świadczenia usług, w szczególności takich jak:
1) wielkość ładunku zanieczyszczeń w przyjmowanych do odprowadzenia ściekach;
2) wykorzystanie przepustowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§  12.  Na potrzeby alokacji kosztów system finansowo-księgowy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego powinien w szczególności umożliwiać podział na poszczególne rodzaje prowadzonej działalności i taryfowe grupy odbiorców usług oraz określać:
1) przychody;
2) koszty eksploatacji i utrzymania, z podziałem na bezpośrednie i pośrednie;
3) odsetki i raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia od zaciągniętych kredytów lub udzielonych pożyczek;
4) środki trwałe.
§  13. 
1.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy, uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2.  Ceny i stawki opłat powinny być różnicowane w taki sposób, żeby zapewnić:
1) uzyskanie z wpłat odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz zysku z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
2) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków;
3) eliminowanie subsydiowania skrośnego;
4) łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.
3.  Koszty gotowości do świadczenia usług nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, które są rozliczane zgodnie z umową zawartą z przedsiębiorstwem wodociągowo- -kanalizacyjnym.
4.  Koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
5.  Włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów gotowości do świadczenia usług pomniejsza odpowiednio o tę wartość koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przy ustalaniu cen za wodę lub ścieki.
6.  Różnicowanie cen i stawek opłat zapewnia się w szczególności przez:
1) podział odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług i przypisanie do poszczególnych grup odpowiadających im planowanych kosztów świadczenia usług;
2) wybór rodzaju taryfy i odpowiedniej dla niej struktury cen i stawek opłat;
3) uwzględnienie, przy określaniu niezbędnych przychodów odpowiadających poszczególnym cenom i stawkom opłat, zróżnicowania kosztów eksploatacji i utrzymania odpowiednio do zużycia wody i odprowadzania ścieków przez odbiorców usług z poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług oraz kosztów wynikających z nakładów inwestycyjnych.
§  14.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru struktury i rodzaju taryfy, uwzględniając w zależności od:
1) przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług:
a) taryfę jednolitą - zawierającą jednolite ceny usług i jednolite stawki opłat dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków,
b) taryfę niejednolitą - zawierającą różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług ceny za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzane ścieki lub różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług stawki opłat;
2) struktury taryfy:
a) taryfę jednoczłonową - zawierającą cenę odniesioną do 1 m3 dostarczanej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków, bez stawki opłaty abonamentowej,
b) taryfę wieloczłonową - zawierającą ceny i stawki opłat, w tym stawkę opłaty abonamentowej;
3) zróżnicowania cen wody w różnych przedziałach jej zużycia lub ścieków w różnych przedziałach ich wprowadzania:
a) taryfę sezonową, charakteryzującą się wyższymi cenami wody lub ścieków w sezonie szczytowego zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne i niższymi cenami poza sezonem,
b) taryfę progresywną, stosowaną przy ograniczonych możliwościach ujmowania wody lub oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w której ceny za wodę lub ścieki rosną wraz ze wzrostem ich ilości ponad przedział nie mniejszy, niż to wynika z przeciętnych norm zużycia wody.
§  15. 
1.  Dla określenia cen i stawek opłat, odpowiednio dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, dokonuje się:
1) podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców usług;
2) wyboru rodzaju taryfy;
3) alokacji niezbędnych przychodów na taryfowe grupy odbiorców usług;
4) podziału niezbędnych przychodów w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług odpowiednio do wybranego rodzaju taryfy i jej struktury;
5) obliczenia cen i stawek opłat.
2.  Obliczenie cen i stawek opłat następuje przez podzielenie odpowiadających im planowanych niezbędnych przychodów przez planowaną ilość świadczonych usług.
3.  Planowaną ilość świadczonych usług oblicza się jako sumę zweryfikowanej ilości świadczonych usług w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wprowadzenia nowej taryfy oraz zmiany ilości świadczonych usług, w tym wynikającej w szczególności z planowanej realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
§  16. 
1.  Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
2.  Jeżeli taryfa zawiera stawkę opłaty abonamentowej, należności wynikające z wysokości tej stawki są regulowane niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
3.  Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
4.  W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
5.  Prognoza, o której mowa w ust. 4, wynika z umowy i jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
§  17. 
1.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
2.  Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 4, regulują należności, których wielkość jest ustalona na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
3.  Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4.  Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty.
5.  W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na wniosek odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§  18. 
1.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
2.  Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
3.  W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.
§  19.  Wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy określa załącznik do rozporządzenia.
§  20.  Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:
1) 2018 r. - 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku;
2) 2019 r. - 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.
§  21.  Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem przepisów art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180).
§  22.  Traci moc rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701). 2
§  23.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

.......................................

(miejscowość, data)

.........................................................

(przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne)

Dyrektor Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie w .....................................

(organ regulacyjny*)

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne …………… prowadzące działalność na

terenie gminy/gmin**……………………….. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

gminy/gmin**……………………….. na okres 3 lat.

Kierujący przedsiębiorstwem

wodociągowo-kanalizacyjnym:

..................................................

.......................................................................................................................................................

(dane teleadresowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej

osoby do kontaktów w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy

wyznaczonej przez kierującego przedsiębiorstwem

wodociągowo-kanalizacyjnym)

* Zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180).

** Niepotrzebne skreślić.

Załączniki:

1) Projekt taryfy;

2) Uzasadnienie;

3) Sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe;

4) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

5) Informacja o ilości zakupionej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody i jej cenie lub

informacja o ilości ścieków wprowadzonych do urządzeń niebędących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa

i cenie za ich wprowadzenie - za ostatnie 3 lata obrotowe;

6) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat

nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę (Tabela A);

7) Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat

nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków (Tabela B);

8) Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (Tabela C);

9) Alokacja niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych

grup odbiorców usług w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela D);

10) Współczynniki alokacji w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela E);

11) Kalkulacja cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

(Tabela F);

12) Zestawienie przychodów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego według taryfowych grup

odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia wody oraz cen i stawek opłat za zaopatrzenie w

wodę i odprowadzanie ścieków w okresie obowiązywania nowych taryf (Tabela G);

13) Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Tabela H);

14) Analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód (Tabela I).

TABELA A. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI

I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa grupa

odbiorców

usług

rodzaj cen i stawek

opłat

obowiązująca

w dniu

złożenia

wniosku

w okresie od

1 do 12

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana %

4/3

w okresie od

13 do 24

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana %

6/3

w okresie od

25 do 36

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana % 8/3
0123456789
1Grupa 1– cena wody (zł/m3)

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

2Grupa 2– cena wody (zł/m3)

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

3Grupa ...– cena wody (zł/m3)

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

Uwagi:

1) Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za wodę w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez wielkość sprzedaży wody w m3 w

danym okresie.

2) Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

TABELA B. PORÓWNANIE CEN I STAWEK OPŁAT TARYFY OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU Z CENAMI

I STAWKAMI OPŁAT NOWEJ TARYFY DOTYCZĄCEJ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp.WyszczególnienieWielkość cen i stawek opłat
taryfowa

grupa

odbiorców

usług

rodzaj cen i stawek

opłat

obowiązująca

w dniu złożenia

wniosku

w okresie od

1 do 12

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana

%

4/3

w okresie od

13 do 24

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana %

6/3

w okresie od

25 do 36

miesiąca

obowiązywania

nowej taryfy 2)

zmiana %

8/3

0123456789
1Grupa 1– cena usługi

odprowadzania

ścieków

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

2Grupa 2– cena usługi

odprowadzania

ścieków

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

3Grupa ...– cena usługi

odprowadzania

ścieków

– stawka opłaty

abonamentowej

– ...

– cena wskaźnikowa1)

Uwagi:

1) Cenę wskaźnikową oblicza się jako sumę należności za odprowadzone ścieki w danym okresie, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez ilość

odprowadzonych ścieków w m3w danym okresie.

2) Ceny i stawki opłat podaje się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

TABELA C. USTALENIE POZIOMU NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-

-KANALIZACYJNEGO

Lp.WyszczególnieniePrzychody – wykonanie

okres obrachunkowy poprzedzający

wprowadzenie nowej taryfy w zł1)

Planowane koszty do ustalenia niezbędnych przychodówNiezbędne przychody w zł – okres obowiązywania

nowej taryfy

w

okresie

od 1

do 12

miesiąca

w

okresie

od 13

do 24

miesiąca

w okresie

od 25

do 36

miesiąca

średnia dla

12 miesięcy

od 1 do 12

miesiąca

od 13 do 24

miesiąca

od 25 do 36

miesiąca

średnia dla

12 miesięcy

012345678910
1Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji

i utrzymania, w tym:

a) amortyzacja lub

odpisy umorzeniowe

b) opłaty za korzystanie ze

środowiska

c) opłaty za usługi wodne
2) podatki i opłaty

niezależne od

przedsiębiorstwa

3) koszty zakupionej

wody

4) odsetki od

zaciągniętych kredytów

i pożyczek lub

wyemitowanych obligacji

5) należności nieregularne
6) raty kapitałowe ponad

wartość amortyzacji lub

umorzenia oraz koszty

nabycia własnych akcji

lub udziałów w celu

umorzenia lub koszty

spłaty kredytów

i pożyczek zaciągniętych

w celu sfinansowania

takiego umorzenia

7) marża zysku
8) niepodzielony zysk

z lat ubiegłych2)

X
9) wartość niezbędnych

przychodów

2Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji

i utrzymania, w tym:

a) amortyzacja lub

odpisy umorzeniowe

b) opłaty za korzystanie ze

środowiska

c) opłaty za usługi wodne
2) podatki i opłaty

niezależne od

przedsiębiorstwa

3) koszty odprowadzania

ścieków do urządzeń

niebędących w posiadaniu

przedsiębiorstwa

wodociągowo-

-kanalizacyjnego

4) odsetki od

zaciągniętych kredytów

i pożyczek lub

wyemitowanych obligacji

5) należności nieregularne
6) raty kapitałowe ponad

wartość amortyzacji lub

umorzenia oraz koszty

nabycia własnych akcji

lub udziałów w celu umorzenia lub koszty

spłaty kredytów

i pożyczek zaciągniętych

w celu sfinansowania

takiego umorzenia

7) marża zysku
8) niepodzielony zysk

z lat ubiegłych2)

X
9) wartość niezbędnych

przychodów

3Średnia zmiana wartości

przychodów –

zaopatrzenie w wodę w %

XXXXXXXX3
4Średnia zmiana wartości

przychodów –

XXXXXXXX4
odprowadzanie ścieków

w %

Uwagi:

1) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

-kanalizacyjne organowi regulacyjnemu wynosi w:

– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnach 3 i 4 należy wpisać ,,nie dotyczy"),

– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku (w kolumnie 4 należy wpisać ,,nie dotyczy").

2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym

poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

3) [(wartość z wiersza 1.9 kolumna 10) : (wartość z wiersza 1.9 kolumna 5)] x 100%.

4) [(wartość z wiersza 2.9 kolumna10) : (wartość z wiersza 2.9 kolumna 5)] x 100%.

TABELA D. ALOKACJA NIEZBĘDNYCH PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO

WEDŁUG TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF1)

Lp.Wyszczególnienie w okresie od ... do... miesiąca

obowiązywania nowej taryfy

Współczynnik alokacji wg tabeli ETaryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1

grupa 2

grupa ...

ogółem

0123456
1Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
– amortyzacja lub odpisy umorzenioweA
– wynagrodzenie z narzutamiA
– materiałyA
– energiaA
– opłaty za korzystanie ze środowiskaB
– opłaty za usługi wodneB
–usługi obceA
– pozostałe kosztyA
b) koszty pośrednie:
– rozliczenie kosztów wydziałowychA
i działalności pomocniczej
– alokowane koszty ogólneA
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lubA
wyemitowanych obligacji
3) należności nieregularneA
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego umorzeniaA
5) marża zyskuA
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych2)A
7) wartość niezbędnych przychodów
2Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzenioweC
- wynagrodzenie z narzutamiC
- materiałyC
- energiaC
- opłaty za korzystanie ze środowiskaD
- opłaty za usługi wodneD
- usługi obceC
- pozostałe kosztyC
b) koszty pośrednie:
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczejC
- alokowane koszty ogólneC
2) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek lub wyemitowanych obligacjiC
3) należności nieregularneC
4) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji lub

umorzenia oraz koszty nabycia własnych akcji lub

udziałów w celu umorzenia lub koszty spłaty kredytów

i pożyczek zaciągniętych w celu sfinansowania takiego

umorzenia

C
5) marża zyskuC
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych2)C
7) wartość niezbędnych przychodów

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

2) Niepodzielony zysk z lat ubiegłych ustala się w oparciu o sprawozdania finansowe sporządzane za każdy rok obrotowy zakończony w okresie obrachunkowym

poprzedzającym wprowadzenie nowej taryfy.

TABELA E. WSPÓŁCZYNNIKI ALOKACJI W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH TARYF1)

Lp.Współczynnik alokacjiWyszczególnienie w okresie od ... do...

miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miaryTaryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1grupa 2grupa ...ogółem
01234567
1AIlość sprzedanej wodym3

%

2BPrzewidywane opłaty za korzystanie ze

środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi

zaopatrzenia w wodę

%

3CIlość dostarczonych ściekówm3

%

4DPrzewidywane opłaty za korzystanie ze

środowiska i opłaty za usługi wodne – usługi

odprowadzania ścieków

%

Uwaga:

1) Sporządza się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

TABELA E KALKULACJA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW METODĄ

ALOKACJI PROSTEJ1)

Lp.Wyszczególnienie w okresie od ... do... miesiąca obowiązywania nowej taryfyTaryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1grupa 2grupa ...
01234
1Zaopatrzenie w wodę 2)
1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2) zużycie wody w m3
3) liczba odbiorców usług
4) cena 1 m3 wody w zł/m3 3)
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł 4)
2Odprowadzanie ścieków 2)
1) wartość niezbędnych przychodów w zł, w tym:
a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków
b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2) odprowadzone ścieki w m3
3) liczba odbiorców usług
4) cena 1 m3 odprowadzanych ścieków w zł/m3 5)
5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę usług w zł 6)

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

3) (wartość z wiersza 1.1 a) : (wartość z wiersza 1.2).

4) (wartość z wiersza 1.1 b) : (wartość z wiersza 1.3).

5) (wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2).

6) (wartość z wiersza 2.1 b) : (wartość z wiersza 2.3).

TABELA G. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO WEDŁUG

TARYFOWYCH GRUP ODBIORCÓW USŁUG, Z UWZGLĘDNIENIEM WIELKOŚCI ZUŻYCIA ORAZ CEN I STAWEK

OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NOWYCH

TARYF1)

Lp.Wyszczególnienie w okresie od ... do ... miesiąca obowiązywania

nowej taryfy

Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1grupa 2grupa ...ogółem
012345
1Zaopatrzenie w wodę2)
1) zużycie wody w m3
2) cena za m3 wody w zł
3) stawka opłaty abonamentowej w zł
4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł
5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł
Wartość przychodów w zł
2Odprowadzanie ścieków2)
1) ilość odprowadzonych ścieków w m3
2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3
3) stawka opłaty abonamentowej w zł
4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł
5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł
Wartość przychodów w zł

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

2) Wyszczególnienie dopasowuje się do rodzaju i struktury taryfy.

TABELA H. SKUTKI FINANSOWE ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE

ŚCIEKÓW1)

Lp.Wyszczególnienie w okresie od ... do ... miesiąca obowiązywania nowej taryfyTaryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1grupa 2grupa ...ogółem
012345
1Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w okresie od ... do ... miesiąca obowiązywania nowej taryfy
2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego

poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy 2)

Wzrost przychodów3)
2Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w okresie od ... do ... miesiąca obowiązywania nowej taryfy
2) w okresie ostatnich kolejnych 12 miesięcy z okresu obrachunkowego

poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy 2)

Wzrost przychodów4)

Uwagi:

1) Sporządza się odrębnie dla każdych kolejnych 12 miesięcy z okresu 3 lat obowiązywania taryfy.

2) Okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy dla wniosku o zatwierdzenie taryfy przekazanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

organowi regulacyjnemu wynosi w:

– 2018 r. – 12 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku,

– 2019 r. – 24 kolejne miesiące obrachunkowe poprzedzające nie więcej niż o 120 dni dzień złożenia wniosku.

3) [(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100%.

4) [(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100%.

TABELA I. ANALIZY EKONOMICZNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WÓD1)

Lp.WyszczególnienieZlewnia / część zlewni*: ......
stan aktualnyPrognoza w okresie obowiązywania taryfy
od 1 do 12 miesiącaod 13 do 24 miesiącaod 25 do 36 miesiąca
012345
1Ilość pobieranej wody powierzchniowej lub podziemnej
2Ilość ścieków wprowadzanych do:

1) wód lub do ziemi,

2) urządzeń kanalizacyjnych

3Stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków
4Ilość pobieranej wody w stanie pierwotnym
5Jakość pobieranej wody w stanie pierwotnym
6Wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania
7Wielkość dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych oraz ograniczenia wynikające z konieczności ich zachowania
8Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej
9Opis 2)XXXX

Uwagi:

1) W zakresie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód uwzględnia się długoterminowe prognozy możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze zlewni lub jej części w oparciu w szczególności o ustalenia zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.

2) W opisie w szczególności uwzględnia się zasady zwrotu kosztów usług wodnych oraz długoterminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych.

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 W zakresie określenia wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz niezbędnego zakresu informacji zawartych w uzasadnieniu taryfy wymienione rozporządzenie utraciło moc z dniem 12 grudnia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180).