Art. 7. - [Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 14 sierpnia 2024 r.
Art.  7.  [Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej]
1. 
Do zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
1)
realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii;
2)
organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym:
a)
rejestracji stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster),
b)
pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych,
c)
fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych,
d)
wydawania urzędowych map i atlasów terytorium Polski,
e)
prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie;
3)
prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;
4)
kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;
5)
(uchylony);
6)
prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju;
7)
sporządzanie map topograficznych i tematycznych kraju oraz mapy zasadniczej;
8)
nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi;
9)
współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
10)
inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie;
11)
prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej;
12)
przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.
2. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, uwzględniając przy tym potrzeby ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej.