Art. 15. - [Delegacja ustawowa – metodologia] - Charakterystyka energetyczna budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.497 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r.
Art.  15.  [Delegacja ustawowa – metodologia]
1. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej.
2. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni:
1)
parametry techniczne konstrukcji budynku lub części budynku;
2)
rodzaje systemów technicznych w budynku lub części budynku;
3)
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku;
4)
metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartej na faktycznie zużytej ilości energii.