Art. 24. - Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2008 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  24. 
1. 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera w szczególności:
1)
linie rozgraniczające teren;
2)
warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia Euro 2012;
3)
warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
4)
wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich;
5)
zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24a ust. 1;
6)
oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
7)
określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.
2. 
Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
3. 
W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
4. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wydanej przez organ drugiej instancji.
5. 
Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
6. 
Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna.