Art. 27. - [Delegacja ustawowa - sposób pobierania i zabezpieczenia próbek, uiszczanie opłat] - Wyroby budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1213 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2021 r.
Art.  27.  [Delegacja ustawowa - sposób pobierania i zabezpieczenia próbek, uiszczanie opłat]
1. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania oraz badania próbki wyrobu budowlanego;
2)
wzór protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego lub próbki kontrolnej;
3)
sposób zabezpieczenia próbek wyrobu budowlanego i próbek kontrolnych;
4)
wzór sprawozdania z badań;
5)
sposób postępowania z pozostałościami po próbkach;
6)
sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3.
2. 
Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić, że sposób pobierania próbki nie może stanowić nadmiernego utrudnienia dla kontrolowanego, sposób zabezpieczenia próbki powinien zapewnić jej ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a koszty badań powinny odpowiadać rzeczywistym kosztom pobrania, badania, transportu i przechowywania próbki.

(oznaczenie i tytuł rozdziału 5 uchylone)