[Oddawcze skrzynki pocztowe] - Art. 40. - Prawo pocztowe. - Dz.U.2022.896 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Oddawcze skrzynki pocztowe] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.896 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  40.  [Oddawcze skrzynki pocztowe]
1. 
Właściciel lub współwłaściciele:
1)
nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2)
budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

2. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1)
w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2)
w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
3. 
Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.
4. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.
5. 
Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych, mając na uwadze zapewnienie:
1)
bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2)
dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.