Art. 12. - [Zbiorcze rozliczenie dopłat] - Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r.
Art.  12.  [Zbiorcze rozliczenie dopłat]
1.  14
 Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza zbiorcze rozliczenie dopłat przekazanych bankom za dany kwartał i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.
2. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zbiorczego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dane dotyczące kwot dopłat przekazanych bankom oraz kwot zwrotów nadwyżek, o których mowa w art. 8 ust. 3, a także dane służące obliczeniu tych kwot.
14 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.