Zmiana ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.897

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

USTAWA
z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa reguluje sprawy:

1) krajowego systemu informacji o terenie;

2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;

4) ewidencji gruntów i budynków;

5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

7) rozgraniczania nieruchomości;

8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;

9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

10) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

11) ewidencji miejscowości, ulic i adresów.";

2)
w art. 2:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) pracach geodezyjnych - rozumie się przez to:

a) projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z:

– realizacją zadań określonych w ustawie,

– opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych,

– wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,

b) projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie lub na potrzeby pomiarów i opracowań, o których mowa w lit. a,

c) obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań, o których mowa w lit. a i b,

d) tworzenie określonych w ustawie zbiorów danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami, a także wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na potrzeby budownictwa;

2) pracach kartograficznych - rozumie się przez to wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) osnowach geodezyjnych - rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie wyznaczone zostało w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju osnowy i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia;",

c)
pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) mapie zasadniczej - rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów;

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami;",

d)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

"8a) operacie opisowo-kartograficznym - rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w procesie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz utworzone na podstawie danych tej bazy rejestry, kartoteki oraz mapę ewidencyjną;

8b) lokalu - rozumie się przez to samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, w rozumieniu przepisów art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);",

e)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to zbiory danych prowadzone na podstawie ustawy przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzone na podstawie tych zbiorów danych opracowania kartograficzne, rejestry, wykazy i zestawienia, dokumentację zawierającą wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych lub dokumenty utworzone w wyniku tych prac, a także zobrazowania lotnicze i satelitarne;",

f)
po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

"10a) centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to centralną część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez Głównego Geodetę Kraju;

10b) wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez marszałków województw przy pomocy geodetów województw;

10c) powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym - rozumie się przez to powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych;",

g)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju;",

h)
uchyla się pkt 14a-15;
3)
w art. 4:
a)
po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:

"1ba. W bazach danych obiektów topograficznych, o których mowa w ust. 1b, gromadzi się także dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na terenach wiejskich poza obszarem zabudowy zwartej oraz przeznaczonym pod zabudowę.",

b)
w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Koszty zakładania osnów geodezyjnych, sporządzania mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz map topograficznych pokrywa się z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.";

4)
w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej współdziałają przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie.";

5)
w art. 7 w ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym jego tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz aktualizacja i udostępnianie danych;",

b)
uchyla się pkt 5;
6)
w art. 7a:
a)
dotychczasową treść art. 7a oznacza się jako ust. 1,
b)
uchyla się pkt 7, 12 i 16,
c)
pkt 16a otrzymuje brzmienie:

"16a) zakłada i prowadzi dla obszaru kraju bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwaną dalej "krajową bazą GESUT",

d)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Główny Geodeta Kraju oraz Minister Obrony Narodowej współdziałają przy realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii mających znaczenie dla obronności państwa, w tym przy tworzeniu standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000.";

7)
w art. 7b w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przechowuje kopie zabezpieczające baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków;";

8)
w art. 7c:
a)
dotychczasową treść art. 7c oznacza się jako ust. 1,
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa;",

c)
dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Wykonywanie kartograficznych opracowań tematycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a, następuje w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

3. Marszałek województwa może zawierać z Głównym Geodetą Kraju porozumienia dotyczące merytorycznego i finansowego współdziałania przy opracowaniu dla określonego obszaru województwa map topograficznych w skali 1:25 000 lub 1:50 000.";

9)
w art. 7d:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

– ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2,

– geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",

– gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2;",

b)
w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;
10)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Główny Geodeta Kraju kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzają kontrolę działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne przedsiębiorców, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi".

3. Kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w zakresie legalności i rzetelności, a w odniesieniu do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej również w zakresie celowości.

4. Główny Geodeta Kraju w ramach kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może objąć kontrolą działalność organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych.

5. Do kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy art. 11-57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

6. Okresowy plan kontroli, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, opracowany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, przed jego zatwierdzeniem przez wojewodę, podlega uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju.

7. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.).

8. Kontrola działalności przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjnej, w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, może dotyczyć:

1) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

3) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii;

4) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.";

11)
w art. 10:
a)
ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Materiały geodezyjne lub kartograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2, mogą wykonywać wyłącznie podmioty posiadające odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3. Na wniosek podmiotu, który planuje wykonywać dla określonego obszaru zobrazowania lotnicze, Główny Geodeta Kraju w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku udziela informacji, czy w granicach tego obszaru znajdują się tereny zamknięte, zawierające obiekty, o których informacje objęte są klauzulą tajności.

4. Podmiotowi, który posiada odpowiednią zdolność do ochrony informacji niejawnych, Główny Geodeta Kraju udziela ponadto na jego wniosek informacji o granicach terenów zamkniętych oraz przekazuje wytyczne dotyczące zasad przetwarzania zobrazowań lotniczych zawierających informacje niejawne do postaci jawnej.",

b)
uchyla się ust. 5,
c)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wykonujących prace geodezyjne lub prace kartograficzne, oraz innych wykonawców działających na zlecenie tych jednostek nie stosuje się przepisów art. 6, art. 7 ust. 1, art. 9, art. 12-12b, art. 12c ust. 1 i 2, art. 12d, art. 19 ust. 2, art. 42-46w, art. 49 i art. 50 ust. 2.";

12)
art. 11 i art. 12 otrzymują brzmienie:

"Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

2. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych.

Art. 12. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:

1) Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 oraz 11,

b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy,

c) opracowanie map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000, map ogólnogeograficznych oraz map tematycznych i specjalnych dla obszaru kraju wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;

2) właściwym miejscowo marszałkom województw, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,

b) opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz map tematycznych dla obszaru województwa wykonywanych na zamówienie marszałka województwa;

3) właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem lub zakładanym wynikiem tych prac jest:

a) utworzenie lub aktualizacja baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b,

b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,

c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,

d) wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu,

e) dokumentacja geodezyjna w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, dotyczących w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

2. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiera:

1) dane identyfikujące:

a) wykonawcę zgłaszanych prac,

b) osobę, której przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na te prace lub funkcję kierownika tych prac, a także uprawnienia zawodowe tych osób;

2) cel lub zakładany wynik zgłaszanych prac;

3) dane określające położenie obszaru lub obszarów, które będą objęte zgłaszanymi pracami;

4) przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac;

5) listę zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", które w ocenie wykonawcy są mu potrzebne do wykonania zgłaszanych prac.

3. Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.";

13)
po art. 12 dodaje się art. 12a-12d w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

1) zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-5 i 8-10 oraz ust. 1b;

2) dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnione kopie.

2. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazuje właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych następujących prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

1) zobrazowań lotniczych;

2) ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych;

3) numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.

Art. 12b. 1. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2. Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.

3. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole.

4. Podstawę do przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór tych zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

5. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej potwierdza wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a także opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 8.

6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

8. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.

Art. 12c. 1. Obowiązek zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz przekazania wyników tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie obejmuje prac geodezyjnych oraz prac kartograficznych dotyczących:

1) terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;

2) zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych oraz przekazania wyników tych prac nie dotyczy prac geodezyjnych związanych z wytyczaniem obiektów budowlanych, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wytyczenia tych obiektów zostaną przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumenty zawierające wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tych obiektów.

Art. 12d. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,

2) wzór zgłoszenia prac kartograficznych,

3) wzór zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

4) wzór protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych lub pracach kartograficznych, jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych, w tym wzór wniosku o uwierzytelnienie opracowanych dokumentów, mając na względzie zapewnienie prawidłowości i rzetelności działania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szczególne znaczenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.";

14)
art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.";

15)
uchyla się art. 18;
16)
w art. 19 w ust. 1:
a)
uchyla się pkt 1,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby administracji publicznej;",

c)
uchyla się pkt 5,
d)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b;";

17)
w art. 20:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,

b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;

2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;

3) informację o wpisaniu do rejestru zabytków;

4) informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805);

5) wartość katastralną nieruchomości;

6) informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Przepisy ust. 2 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.).

2b. Wykazanie w ewidencji gruntów i budynków podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, może nastąpić w wyniku przeprowadzenia modernizacji tej ewidencji lub w ramach bieżącej jej aktualizacji przeprowadzonej w drodze decyzji administracyjnej.";

18)
w art. 22:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, starosta może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, obowiązek:

1) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768 i 822);

2) udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki;

3) udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.",

b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.).

5. Właściwy organ, na wniosek podmiotu obowiązanego do poniesienia kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, złożony w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, może:

1) umorzyć koszty w całości lub w części, jeżeli obowiązany przedstawi dokument potwierdzający:

a) pobieranie zasiłku, o którym mowa w art. 37 lub art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), lub pobieranie takich zasiłków w okresie 2 lat, lub

b) otrzymanie zasiłku, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.), lub art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub otrzymanie takich zasiłków w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

2) rozłożyć koszty na raty, jeżeli przemawia za tym ważny interes obowiązanego.";

19)
art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Sądy przekazują właściwemu staroście:

1) odpisy prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach o:

a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących:

– stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie,

– nabycia praw do spadku,

– działu spadku,

– zniesienia współwłasności,

– podziału majątku wspólnego,

– potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia,

b) wydanie nieruchomości lub jej części,

c) rozgraniczenie nieruchomości;

2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej.

2. Notariusze przekazują właściwemu staroście:

1) odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia.

3. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:

1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:

a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością,

b) podziale nieruchomości,

c) scaleniu i podziale nieruchomości,

d) scaleniu gruntów,

e) wymianie gruntów,

f) rozgraniczeniu nieruchomości,

g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,

h) ustaleniu linii brzegu,

i) pozwoleniu na budowę budynku,

j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej,

k) rozbiórce budynku,

l) zmianie sposobu użytkowania gruntu,

m) wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;

2) odpisy: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

3) zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami.

4. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. i-m, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-4, przekazuje się w terminie 14 dni od dnia, w którym te dokumenty wywołują skutki prawne.

6. Przepisów ust. 3-5 nie stosuje się do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków.

7. Starosta, niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, oraz wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805 i 822), wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.";

20)
w art. 24:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2, zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:

1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:

a) przepisów prawa,

b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4,

c) materiałów zasobu,

d) wykrycia błędnych informacji;

2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

2b. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

a) przepisów prawa,

b) wpisów w księgach wieczystych,

c) prawomocnych orzeczeń sądu,

d) ostatecznych decyzji administracyjnych,

e) aktów notarialnych,

f) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

g) wpisów w innych rejestrach publicznych,

h) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców;

2) w drodze decyzji administracyjnej - w pozostałych przypadkach.

2c. Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.",

c)
w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:";

21)
w art. 24a ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.";

22)
w art. 24b:
a)
w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Główny Geodeta Kraju, we współpracy ze starostami, wojewodami i marszałkami województw oraz Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw środowiska, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym, umożliwiającym w szczególności:",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Współpraca podmiotów, o których mowa w ust. 1, z Głównym Geodetą Kraju dotyczy tworzenia i utrzymywania oprogramowania interfejsowego w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zapewniających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, w tym dostępu na potrzeby tego systemu do odpowiednich danych zawartych w prowadzonych przez te podmioty rejestrach publicznych.";

23)
tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

"Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu";

24)
art. 27 i art. 28 otrzymują brzmienie:

"Art. 27. 1. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, gromadzi się w postaci:

1) baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3;

2) dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż elektroniczne nośnikach danych.

3. W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane dotyczące:

1) lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ust. 1, w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;

2) charakterystyki tych obiektów.

4. Geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu zakładają i prowadzą:

1) dla obszaru powiatu - starosta;

2) dla obszaru kraju - Główny Geodeta Kraju.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w powiatowej bazie GESUT i krajowej bazie GESUT, tryb i standardy tworzenia i aktualizacji tych baz oraz udostępniania danych z tych baz, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b.

Art. 28. Powiatową bazę GESUT starosta zakłada i prowadzi w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:

1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności będącymi treścią:

a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;

2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.";

25)
po art. 28 dodaje się art. 28a-28g w brzmieniu:

"Art. 28a. 1. Krajową bazę GESUT zakłada i prowadzi Główny Geodeta Kraju w drodze przetworzenia danych i informacji zawartych w powiatowych bazach GESUT lub w innych materiałach, o których mowa w art. 28.

2. Krajowa baza GESUT może być zakładana etapami dostosowanymi do rodzajów sieci uzbrojenia terenu lub zasięgu terytorialnego.

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) przyłączy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczoną na planie sytuacyjnym lub na kopii aktualnej mapy zasadniczej, starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:

1) wnioskodawców;

2) podmioty, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu;

3) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu;

4) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

4. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu zarządzającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w ust. 1, lub sytuowanie przyłączy.

5. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.

6. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się w protokole zawierającym:

1) określenie sposobu przeprowadzenia narady, jej termin i miejsce oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną;

2) opis przedmiotu narady;

3) imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę;

4) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego;

5) imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują lub informację o przyczynach uczestnictwa danej osoby w naradzie;

6) stanowiska uczestników narady;

7) informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej;

8) podpisy uczestników narady.

7. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.

8. Narada koordynacyjna może być przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej po uprzednim doręczeniu uczestnikom narady kopii dokumentów, o których mowa w ust. 3.

Art. 28c. 1. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informacje, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz dane, o których mowa w art. 28b ust. 6 pkt 1.

2. Adnotację sporządza przewodniczący narady, potwierdzając ją swoim podpisem.

Art. 28d. Przepisów art. 28a-28c nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu takich sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym.

Art. 28e. Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:

1) wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;

2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.

Art. 28f. 1. Na wniosek podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu starosta wydaje decyzję administracyjną o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

2. Z dniem określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu przejmuje na siebie obowiązki:

1) prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

2) udzielania, na wniosek projektanta lub wykonawcy mapy do celów projektowych, informacji dotyczących wyłączonych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli takie dane są niezbędne projektantowi do opracowania projektu budowlanego.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmującą wyłączone sieci uzbrojenia terenu, prowadzi się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 5.

4. Za udzielanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podmiot władający siecią uzbrojenia terenu może pobierać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż opłata pobierana za udostępnienie porównywalnego zbioru danych z powiatowej bazy GESUT.

Art. 28g. 1. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej, podmiot, który na zasadach określonych w art. 28f, prowadził ewidencję wewnętrznych sieci technologicznych, niezwłocznie i nieodpłatnie przekaże staroście odpowiednie zbiory danych dotyczące tych sieci oraz związaną z tymi zbiorami danych dokumentację geodezyjną.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1) przekształcenia wewnętrznych sieci technologicznych na sieci publiczne;

2) zniesienia terenu zamkniętego.";

26)
w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty, o których mowa w art. 11.";

27)
w art. 40:
a)
ust. 1-3a otrzymują brzmienie:

"1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli.

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie, w tym dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień, o których mowa w art. 40h ust. 1.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:

1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;

3) starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.",

b)
uchyla się ust. 3c i 3d,
c)
w ust. 8:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,";

28)
art. 40a otrzymuje brzmienie:

"Art. 40a. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.

2. Nie pobiera się opłaty za:

1) udostępnianie zbiorów danych:

a) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,

b) państwowego rejestru nazw geograficznych,

c) zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,

d) dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;

2) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) w celu edukacyjnym:

- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

- jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),

- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.);

3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

4) udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.";

29)
po art. 40a dodaje się art. 40b-40j w brzmieniu:

"Art. 40b. 1. Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pobierają opłaty za:

1) umożliwienie korzystania z usług teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej, zwanego dalej "ASG-EUPOS";

2) sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

3) uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

4) wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres;

5) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków;

6) uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

2. Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

1) prokuratury;

2) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:

a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,

b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,

c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 40c. 1. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

2. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

1) w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;

2) w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

3. Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

4. Licencja wystawiona w postaci elektronicznej i generowana z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jej wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 40d. 1. Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.

2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do ustawy.

3. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.

4. W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku udostępniania wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dodatkowych materiałów zasobu w trakcie wykonywania zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Art. 40e. 1. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty, który zawiera:

1) nazwę jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument;

2) identyfikator i datę wniosku o udostępnienie materiałów zasobu albo identyfikator i datę zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

3) nazwy oraz liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu, a także oznaczenia pozycji w odpowiedniej tabeli opłat zawartej w załączniku do ustawy;

4) wysokość użytych do wyliczenia podstawowych stawek jednostkowych oraz współczynników korygujących;

5) kwotę opłaty;

6) datę wystawienia dokumentu oraz podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

2. Dokument Obliczenia Opłaty wystawiany w postaci elektronicznej i generowany z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Art. 40f. 1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Art. 40g. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory wniosków o udostępnienie materiałów zasobu,

2) sposób wydawania licencji oraz ich wzory,

3) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty

- mając na uwadze potrzebę dostosowania treści i formy wniosków do specyfiki poszczególnych części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz określonych w ustawie zasad ustalania opłat za udostępnianie materiałów zasobu.

Art. 40h. 1. Standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapa, należące do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, mogą być udostępniane przez marszałków województw i starostów, oraz standardowe opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej należące do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mogą być udostępniane przez starostów, przy równym podziale wpływów z tytułu opłat.

2. Starostowie i marszałkowie województw, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują Głównemu Geodecie Kraju należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów.

3. Starostowie, do 10. dnia każdego miesiąca, przekazują właściwym marszałkom województw, należną część wpływów z tytułu pobranych w poprzednim miesiącu opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz informacje dotyczące rodzaju i liczby udostępnionych materiałów.

Art. 40i. W przypadku udostępniania przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu pozyskanych przez ten organ z innego zasobu, przepisy art. 40h stosuje się odpowiednio.

Art. 40j. 1. Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej ogłasza, najpóźniej do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokości zwaloryzowanych stawek, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia następnego roku.";

30)
w art. 41 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) za udostępnianie materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez marszałków województw i starostów na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i.";

31)
w art. 41b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dochodami własnymi budżetu samorządu województwa są także wpływy za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnianie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dochodami własnymi budżetu powiatu są także wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na zasadach określonych w art. 40h lub art. 40i.",

c)
w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zakładanie, aktualizacja i modernizacja map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;";

32)
tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

"Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna";

33)
w art. 44b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Praktyka zawodowa obejmuje wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych z odpowiedniego zakresu pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia zawodowe w odpowiednim zakresie u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po zaliczeniu szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub umowy o praktykę absolwencką u przedsiębiorców lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11, lub na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a takimi podmiotami.";

34)
w art. 45g:
a)
w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) informacje o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym datę wydania i oznaczenie orzeczenia oraz rodzaj orzeczonej kary dyscyplinarnej;",

b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii nie podlegają dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, 8 i 9, dotyczące osób, wobec których prawomocnie orzeczono karę, o której mowa w art. 46a ust. 1 pkt 3, w okresie jej trwania.";

35)
art. 46 i art. 46a otrzymują brzmienie:

"Art. 46. Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli wykonuje swoje zadania:

1) z naruszeniem przepisów prawa;

2) nie dochowując należytej staranności;

3) niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Art. 46a. 1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku;

4) odebranie uprawnień zawodowych.

2. Osoba, której odebrano uprawnienia zawodowe, może ubiegać się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania.

3. Organ orzekający w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.

4. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.

5. Karę określoną w ust. 1 pkt 3 wymierza się w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii.

6. Karę określoną w ust. 1 pkt 4 wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.";

36)
po art. 46a dodaje się art. 46b-46w w brzmieniu:

"Art. 46b. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności za ten sam czyn.

Art. 46c. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły trzy lata.

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).

3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przerywa bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1.

4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.

Art. 46d. 1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być osoba zatrudniona w urzędzie wojewódzkim dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46e. 1. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należą w szczególności:

1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego;

2) składanie wniosków o ukaranie;

3) udział w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze strony.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego albo Głównego Geodety Kraju. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

3. Jeżeli zebrany materiał dowodowy nie daje podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, o czym zawiadamia osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, której ono dotyczy.

Art. 46f. Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46g. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają w I instancji wojewódzkie komisje dyscyplinarne.

2. W sprawach dyscyplinarnych orzeka w II instancji Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna działająca przy Głównym Geodecie Kraju.

3. Komisją dyscyplinarną właściwą do rozpoznania sprawy jest wojewódzka komisja dyscyplinarna, na której obszarze działania popełniono czyn uzasadniający odpowiedzialność dyscyplinarną.

4. Wojewodowie, w drodze porozumienia, mogą utworzyć wspólną komisję dyscyplinarną, właściwą dla dwóch lub więcej województw.

5. Spory o właściwość pomiędzy wojewódzkimi komisjami dyscyplinarnymi rozstrzyga Główny Geodeta Kraju.

Art. 46h. 1. Członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, wojewoda, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

2. Członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46i. 1. Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w tym przewodniczącego, powołuje, w drodze zarządzenia, na czteroletnią kadencję, Główny Geodeta Kraju.

2. Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Art. 46j. 1. Wojewódzkie komisje dyscyplinarne oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna, zwane dalej "komisjami dyscyplinarnymi", orzekają w składach trzyosobowych, wyznaczonych przez przewodniczącego odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

2. Członkowie komisji dyscyplinarnych w zakresie orzekania są niezawiśli.

3. Obsługę administracyjną wojewódzkich komisji dyscyplinarnych zapewniają odpowiedni wojewodowie, a Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej - Główny Geodeta Kraju.

Art. 46k. 1. W przypadku wyłączenia rzecznika dyscyplinarnego, Główny Geodeta Kraju wskazuje innego rzecznika dyscyplinarnego, właściwego do udziału w sprawie.

2. W przypadku wyłączenia członka wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej od udziału w sprawie odpowiednio przewodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej albo przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wyznacza innego członka komisji dyscyplinarnej do udziału w sprawie.

3. Zmiana w składzie orzekającym nie powoduje konieczności powtórzenia czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.

Art. 46l. 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i rzecznik dyscyplinarny.

2. Oskarżycielem jest rzecznik dyscyplinarny.

3. Za obwinionego uważa się osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, przeciwko której rzecznik dyscyplinarny złożył do wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej wniosek o ukaranie.

Art. 46m. 1. Wniosek rzecznika dyscyplinarnego o ukaranie wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Obrońcą może być adwokat, radca prawny, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii lub osoba będąca członkiem organizacji społeczno-zawodowej działającej w dziedzinie geodezji i kartografii.

3. Wojewódzka komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

Art. 46n. 1. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

2. Odwołanie wnosi się do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej, która wydała zaskarżone orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 46o. W postępowaniu przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną stosuje się przepisy art. 46k ust. 1 i 3 oraz art. 46m ust. 2 i 3.

Art. 46p. 1. Od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) o apelacji.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Art. 46r. 1. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary odebrania uprawnień zawodowych, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe po upływie 2 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

2. Karę dyscyplinarną odebrania uprawnień zawodowych uważa się za niebyłą po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 46s. 1. Komisje dyscyplinarne oraz sądy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, przesyłają Głównemu Geodecie Kraju odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu.

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu stanowi podstawę wpisu odpowiedniej wzmianki w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia zawodowe albo wykreślenia ukaranego z tego rejestru.

Art. 46t. 1. Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe następuje w przypadku:

1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) sądowego zakazu wykonywania zawodu geodety lub kartografa;

3) odebrania uprawnień zawodowych;

4) śmierci.

2. Wykreślenia z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe dokonuje się z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia albo udokumentowanej informacji z rejestru PESEL lub innej udokumentowanej informacji w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL.

Art. 46u. 1. Koszty postępowania dyscyplinarnego stanowią wydatki poniesione w związku z tym postępowaniem.

2. W razie ukarania koszty postępowania dyscyplinarnego ponosi obwiniony. W pozostałych przypadkach koszty postępowania przed wojewódzką komisją dyscyplinarną pokrywa właściwy wojewoda, a koszty postępowania przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną - Główny Geodeta Kraju.

3. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania dyscyplinarnego stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 46w. Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej.";

37)
w art. 47a po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, oprócz danych wymienionych w ust. 4, może zawierać także dane adresowe dotyczące obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.";

38)
tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

"Przepisy karne i kary pieniężne";

39)
w art. 48 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wbrew przepisom art. 12 ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,",

b)
uchyla się pkt 4,
c)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wbrew przepisom art. 22 ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,",

d)
uchyla się pkt 6;
40)
po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

"Art. 48a. 1. Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:

1) Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie warunków licencji dotyczy materiałów zasobu wojewódzkiego lub powiatowego.

3. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.

4. W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.";

41)
uchyla się art. 51;
42)
w art. 53b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 r. lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi.";

43)
dodaje się załącznik do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) w art. 128 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Postanowienie, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera również wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.".

Ewidencje systemów informacji o terenie, o których mowa w art. 7a pkt 7 oraz art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zamyka się.

Ewidencję gruntów i budynków uzupełnia się o dane, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1.
Założenie powiatowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje kolejno następujące po sobie działania:
1)
utworzenie inicjalnej bazy danych;
2)
przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy danych w celu jej weryfikacji;
3)
rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych;
4)
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego miejscowo starostwa powiatowego lub urzędu miasta informacji o utworzeniu powiatowej bazy GESUT.
2.
Założenie krajowej bazy GESUT, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, obejmuje kolejno następujące po sobie działania:
1)
pozyskanie danych, informacji i materiałów niezbędnych do założenia bazy danych;
2)
utworzenie zbiorów danych krajowej bazy GESUT oraz ich weryfikacja;
3)
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii informacji o zakończeniu każdego z etapów zakładania krajowej bazy GESUT.
1.
Postępowania dyscyplinarne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. W postępowaniach tych orzeka się kary, o których mowa w art. 46a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Postępowania dyscyplinarne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęło pięć lat.
1.
Prawomocnie orzeczone, a niewykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kary dyscyplinarne podlegają wykonaniu według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Jeżeli od czasu uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, upłynęło co najmniej 6 miesięcy, karę tę uważa się za zakończoną.
3.
Jeżeli od czasu uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu kary zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy, karę tę uważa się za zakończoną z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji o nałożeniu tej kary.

Kary dyscyplinarne prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zatarciu na zasadach i w terminach określonych w art. 46r ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

1.
W terminie do dnia 1 grudnia 2014 r.:
1)
wojewodowie powołają rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych pierwszej kadencji;
2)
Główny Geodeta Kraju powoła członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej pierwszej kadencji.
2.
Do powołania na pierwszą kadencję członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej stosuje się przepisy art. 46g ust. 4 oraz art. 46h i art. 46i ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3.
Do powołania po raz pierwszy rzeczników dyscyplinarnych stosuje się przepisy art. 46d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.
Pierwsza kadencja członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2015 r.

Pierwsze obwieszczenie, o którym mowa w art. 40j ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostanie ogłoszone w 2015 r.

Wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uznaje się za wnioski złożone zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, związanych z koniecznością poniesienia opłaty, jeżeli zachodzi różnica pomiędzy wysokością opłaty wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a opłatą wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pobiera się opłatę niższą.

1.
Zgody na rozpowszechnianie materiałów wydane zgodnie z przepisami art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do upływu czasu, na który zostały wydane.
2.
Wnioski złożone na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostawia się bez rozpoznania.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 1 pkt 7 oraz art. 27 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1.
W latach 2014-2023 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi:
1)
dla Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na zadanie związane z rozszerzeniem zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków o informację, czy wyróżniony w tej ewidencji obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
a)
w 2014 r. - 0 zł,
b)
w 2015 r. - 150 000 zł,
c)
w 2016 r. - 1 050 000 zł,
d)
w 2017 r. - 1 200 000 zł;
2)
dla jednostek samorządu terytorialnego - w 2014 r. w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z dostosowaniem systemów teleinformatycznych, za pomocą których organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, do zmienionych przepisów dotyczących pobierania i ustalania opłat.
2. 1
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje, w oparciu o kwartalne informacje przekazywane przez Głównego Geodetę Kraju, wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na wydłużeniu okresu uzupełnienia danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 4, maksymalnie do 5 lat.
3. 2
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa monitoruje, w oparciu o kwartalne informacje przekazywane przez Głównego Geodetę Kraju, wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w razie potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu działań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie konieczność naliczania i pobierania opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4. 3
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, okres, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie niedopuszczalność przekroczenia lub zagrożenie przekroczenia maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 1.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów:

1)
art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1,
2)
art. 1 pkt 32, 34-36,
3)
art. 4, 6-8

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ STAWEK PODSTAWOWYCH W ODNIESIENIU DO ODPOWIEDNICH JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH, WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW KORYGUJĄCYCH ORAZ ZASADY USTALANIA TYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY

1. Stawki podstawowe, zwane dalej "Sp", oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają tabele nr 1-16.

2. Zasady ustalania wysokości opłaty za usługi systemu teleinformatycznego ASG-EUPOS określa tabela nr 17.

3. Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące:

1) K w wysokości:

a) 0,5 - w przypadku udostępniania:

- materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

- danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

- materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2,

b) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);

2) CL - ze względu na cel, w jakim wykorzystywane będą udostępniane materiały zasobu, inny niż cele, o których mowa w pkt 1;

3) LR - ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

4) SU - ze względu na sposób udostępniania materiałów zasobu;

5) PD - w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

6) AJ - w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału;

7) T - w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą usług sieciowych.

4. Współczynnik CL przybiera wartości:

1) 1,0, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet;

2) określone w tabeli nr 18, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla potrzeb jego działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych tych materiałów w postaci:

a) map,

b) kartogramów,

c) kartodiagramów,

d) innych opracowań kartograficznych

- których treścią są informacje pochodzące z materiałów zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorcę w taki sposób, że nie można rozdzielić tych informacji, a także przetworzone do postaci elektronicznej materiały zasobu udostępnione w postaci nieelektronicznej;

5. O wysokości współczynnika CL decyduje najwyższy parametr charakteryzujący zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu określony w tabeli nr 18.

6. W przypadku jednorazowego udostępniania materiałów zasobu współczynnik SU stosuje się w wysokości:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu na zewnętrznym nośniku danych elektronicznych lub w postaci plików danych przekazywanych drogą elektroniczną albo w postaci drukowanej;

2) 0,8 - w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej za pomocą usług sieciowych.

7. Współczynnika SU nie stosuje się przy obliczaniu wysokości opłaty za okresowy dostęp do materiałów zasobu.

8. Współczynniki LR, PD oraz AJ przyjmują wartości określone w tabelach nr 1-16.

9. Jeżeli przy obliczeniu wysokości opłaty stosuje się współczynnik korygujący K, nie stosuje się współczynnika CL.

10. Stawki podstawowe określone w tabelach nr 1-17 uwzględniają koszty elektronicznych nośników danych o pojemności do 4 GB oraz koszty nośników informacji nieelektronicznej.

11. W przypadku, gdy w celu udostępniania materiałów zasobu niezbędne jest użycie nośników danych elektronicznych o pojemności 4-20 GB, za nośniki te pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł.

12. Opłaty, o której mowa w ust. 11, nie pobiera się, jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy wnioskodawca.

13. Materiały zasobu, dla udostępnienia których jest niezbędne użycie zewnętrznego nośnika danych elektronicznych o pojemności większej niż 20 GB, mogą być udostępniane po dostarczeniu przez wnioskodawcę odpowiedniego nośnika danych.

14. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

1) 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

2) 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

3) 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

15. W Dokumencie Obliczenia Opłaty kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że:

1) mniej niż 5 groszy pomija się;

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

16. W przypadku gdy współczynnik korygujący LR, określony w tabelach nr 2, 3 (lp. 1, 6), 10 (lp. 2, 5, 7-18, 21, 22), 11, 13 (lp. 4), 14 lub 16 (lp. 1-5) ma wyłącznie wartość 1,0 (niezależnie od liczby jednostek rozliczeniowych) wysokość opłaty za udostępnienie materiałów zasobu (Wop) oblicza się według wzoru:

Wop = Sp x Ljr x K x SU x PD x AJ

albo według wzoru:

Wop = Sp x Ljr x CL x SU x PD x AJ,

gdzie Ljr jest liczbą jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu.

17. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 7, 8, 10 (lp. 1), 13 (lp. 3) lub 16 (lp. 6) przybiera wartość

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1;

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1,

a Ljr:

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 16,

2) jest większa niż L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru:

Wop = Sp x [L1 + (Ljr- L1) x LR1] x K x SU x PD x AJ

albo według wzoru:

Wop = Sp x [L1 + (Ljr - L1) x LR1] x CL x SU x PD x AJ.

18. W przypadku gdy współczynnik LR określony w tabelach nr 1, 3 (lp. 2-5), 4-6, 9, 10 (lp. 3, 4, 19,20), 12, 13 (lp. 1,2) lub 15 przybiera wartość:

- 1,0 - dla liczby jednostek rozliczeniowych nie większej od określonej liczby L1;

- LR1 - dla liczby jednostek rozliczeniowych większej od L1 i nie większej od L2;

- LR2 - dla dowolnej liczby jednostek rozliczeniowych większej od L2,

a Ljr:

1) jest nie większa od L1, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 16;

2) Lrj jest większa niż L1 i nie większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według wzorów określonych w ust. 17 pkt 2;

3) jest większa niż L2, Wop oblicza się odpowiednio według wzoru:

Wop = Sp x [L1 + (L2 - L1) x LR1 + (Ljr - L2) x LR2] x K x SU x PD x AJ,

albo według wzoru:

Wop = Sp x [L1 + (L2 - L1) x LR1 + (Ljr - L2) x LR2] x CL x SU x PD x AJ.

19. W przypadku gdy Ljr jest mniejsza niż 1, do obliczenia wysokości opłaty przyjmuje się 1.

20. Wysokość opłaty za określone w licencji prawo do korzystania przez okres 1 roku z usługi umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzeń licencjobiorcy ortofotomapy lub opracowań kartograficznych, tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1-3, 7, 8, 10, 11 lub ust. 1b, wraz z prawem do przetwarzania udostępnionych informacji, dotyczących określonego obszaru, w sposób przekraczający usługę przeglądania, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustala się w takiej samej wysokości jak wysokość opłaty za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej, dotyczących tego samego obszaru, tworzonych na podstawie tych baz danych.

21. W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, ortofotomapy lub opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, 7, 8 lub 11, wysokości opłaty nie może być mniejsza niż opłata za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej dotyczących obszaru 100 km2.

22. W przypadku udostępniania, na zasadach określonych w ust. 20, opracowań kartograficznych tworzonych na podstawie odpowiednich baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub ust. 1b, wysokości opłaty nie może być mniejsza niż opłata za jednorazowe udostępnienie odpowiednich opracowań kartograficznych w postaci rastrowej dotyczących obszaru:

1) 100 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością właściwą dla skali 1:500 lub 1:1000;

2) 1000 ha, jeżeli udostępniane opracowanie kartograficzne cechuje się szczegółowością właściwą dla skali 1:2000 lub 1:5000.

23. W przypadku, gdy prawa, o których mowa w ust. 20, dotyczą okresu krótszego niż jeden rok, do ustalenia wysokości opłaty stosuje się współczynnik T, w wysokości:

1) 0,6, jeżeli ten okres trwa 0,5 roku;

2) 0,4, jeżeli ten okres trwa 3 miesiące.

Tabela nr 1

Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 (BDOT10k)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Pełny zbiór danych BDOT10kkm22,0 zł1. Do stawek opłat stosuje się współczynnik LR w wysokości:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

2.Wybrany zbiór danych BDOT10k (kategoria klas obiektów)0,60 zł3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 2

Standardowe opracowania kartograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 i 4
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci rastrowejarkusz mapy oznaczony jednym godłem10,0 złLR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci rastrowej
3.Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci wektorowej25,0 zł
4.Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1000 000 w postaci wektorowej
5.Mapy topograficzne w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3, w postaci drukowanej30,0 zł1. LR i PD przyjmują wartość 1,0.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego;

3) 0,4 - dla druku poligraficznego.

6.Mapy ogólnogeograficzne, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 4, w skalach 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000 w postaci drukowanej

Tabela nr 3

Baza danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Fotogrametryczne zdjęcia lotniczezdjęcie12,0 zł1. LR - przyjmuje wartość 1,0 bez względu na liczbę udostępnionych zdjęć i liczbę kopii wykonanych z jednego zdjęcia.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.Ortofotomapakm22,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli terenowa wielkość piksela jest nie większa niż 1,0 m;

2) 0,9, jeżeli terenowa wielkość piksela jest większa niż 1,0 m, ale nie większa niż 5,0 m;

3) 0,8, jeżeli terenowa wielkość piksela jest większa niż 5,0 m.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

3.Zbiór danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu4,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

4.Numeryczny model rzeźby terenu2,0 zł3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli wartość błędu średniego wysokości nie jest większa niż 0,80 m;

5.Numeryczny model pokrycia terenu2,0 zł2) 0,9, jeżeli wartość błędu średniego wysokości jest większa niż 0,80 m, ale nie większa niż 2,0 m;

3) 0,8, jeżeli wartość błędu średniego wysokości jest większa niż 2,0 m.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

6.Zbiór danych dotyczących fotopunktów w postaci elektronicznej lub drukowanejfotopunkt0,20 złLR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 4

Baza danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych (PRPOG)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Zbiór danych PRPOGPunkt osnowy15,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr powyżej większej od 100.

2. A/przyjmuje wartość 1,0.

3. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli udostępniony zbiór punktów zawiera wszystkie informacje dotyczące tych punktów;

2) 0,8, jeżeli udostępniony zbiór punktów nie zawiera obserwacji.

2.Wykazy danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy7,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr powyżej większej od 100.

2. AJ i PD przyjmuje wartość 1,0.

3.Mapa lub szkic przeglądowy podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej2,0 zł
4.Opis topograficzny podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej5,0 zł
5.Inne niż satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub magnetycznej7,0 zł
6.Satelitarne dane obserwacyjne dotyczące podstawowej osnowy geodezyjnejPunkt osnowy10,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres powyżej 30 dób;

2) 0,5 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres dłuższy niż 1 doba, a nie dłuższy niż 30 dób;

3) 0,3 - jeżeli zbiór zawiera obserwacje zgromadzone przez okres nie dłuższy niż 1 doba.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

Tabela nr 5

Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Zbiór danych BDSOGPunkt osnowy15,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,5 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ przyjmuje wartość 1,0.

3. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0, jeżeli udostępniony zbiór punktów zawiera wszystkie informacje dotyczące tych punktów;

2) 0,8, jeżeli udostępniony zbiór punktów nie zawiera obserwacji.

2.Wykaz współrzędnych i wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej7,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

3.Opis topograficzny szczegółowej osnowy geodezyjnej.5,0 zł
4.Mapa lub szkic przeglądowy szczegółowej osnowy geodezyjnej2,0 zł

Tabela nr 6

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Zbiór danych K-GESUTkm21,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2.Wybrany zbiór danych K-GESUT (klasa obiektów)0,30 zł2) 0,9 - dla Ljr w przedziale 101-10 000;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 10 000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 7

Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Pełny zbiór danych GESUTha15,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2.Wybrany zbiór danych GESUT (klasa obiektów)4,0 zł2) 0,8 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 8

Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Pełny zbiór danych BDOT500ha20,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - do Ljr nie większej niż 100;

2.Wybrany zbiór danych BDOT500 (kategoria)5,0 zł2) 0,8 - do Ljr w przedziale powyżej 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 9

Baza danych ewidencji gruntów i budynków (baza danych EGiB)
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Zbiór danych bazy danych EGiBha30,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe);

2) 0,7 - w przypadku udostępniania tylko danych przedmiotowych (opisowych i geometrycznych) ze zbioru bazy danych EGiB;

3) 0,5 - w przypadku udostępniania tylko opisowych albo tylko geometrycznych danych przedmiotowych ze zbioru bazy danych EGiB.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

2.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący punktów granicznychpunkt graniczny1,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

3.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokalidziałka ewidencyjna albo budynek10,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania pełnego zbioru danych dotyczących działek ewidencyjnych, budynków lub lokali;

2) 0,6 - w przypadku udostępniania tylko opisowych lub tylko geometrycznych danych dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

lokal3,0 zł
4.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów użytków gruntowychkontur użytku gruntowego10,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,6 - dla Ljr większej od 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

5.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący konturów klasyfikacyjnychkontur klasyfikacyjny
6.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynkówPodmiot - osoba lub jednostka organizacyjna
7.Zbiór danych bazy danych EGiB - dotyczący innych obiektów EGiB (niewymienionych w lp. 2-6)Obiekt bazy danych EGiB

Tabela nr 10

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanejArkusz formatu A070,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr większej od 10.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

2.Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w lp. 1, wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanejArkusz formatu A040,0 zł1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

3.Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowejha10,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,9 - dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 100.

4.Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej6,0 zł2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla mapy w skali 1:500;

2) 0,3 - dla mapy w skali 1:1000;

3) 0,1 - dla mapy w skali 1:2000;

4) 0,02 - dla mapy w skali 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

5.Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanejObręb ewidencyjny1.000,0 zł1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300-600 ha;

6.Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej700,0 zł3) 0,5 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku udostępniania kopii rejestru o pełnej treści;

2) 0,7 - w przypadku udostępniania kopii rejestru bez danych osobowych.

7.Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej1.000,0 zł1. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni większej niż 600 ha;

2) 0,7 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni w przedziale 300-600 ha;

3) 0,5 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni mniejszej niż 300 ha, ale większej niż 100 ha;

4) 0,3 - dla obrębów ewidencyjnych o powierzchni nie większej niż 100 ha.

2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.

8.Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej600,0 zł
9.Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej700,0 zł
10.Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej400,0 zł
11.Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej.200,0 zł
12.Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej20,0 zł
13.Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej150,0 zł
14.Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej15,0 zł
15.Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej700,0 zł
16.Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej100,0 zł
17.Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej.500,0 zł
18.Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej70,0 zł
19.Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnychDziałka ewidencyjna w granicach jednego obrębu0,25 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 100;

2) 0,4 - dla Ljr w przedziale 101-1000;

3) 0,1 - dla Ljr powyżej 1000.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

20.Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynkówOsoba lub inny podmiot0,40 zł
21.Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci elektronicznejGmina10,0 złLR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
Powiat20,0 zł
Województwo40,0 zł
Kraj80,0 zł
22.Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanejGmina20,0 zł
Powiat30,0 zł
Województwo50,0 zł
Kraj100,0 zł

Tabela nr 11

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznegoJednostka rejestrowa gruntów40,0 złLR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego50,0 zł
3.Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego24,0 zł
4.Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego30,0 zł
5.Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego140,0 zł
6.Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego150,0 zł
7.Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego105,0 zł
8.Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego110,0 zł
9.Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznegoJednostka rejestrowa budynków albo

jednostka rejestrowa lokali

25,0 zł
10.Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego30,0 zł
11.Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznegoPozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali15,0 zł
12.Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego20,0 zł

Tabela nr 12

Rejestr cen i wartości nieruchomości
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznejnieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny6,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,5 - dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,1 - dla Ljr większej niż 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego8,0 zł

Tabela nr 13

Mapa zasadnicza
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Mapa zasadnicza w postaci rastrowejha7,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,9 - dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,8 - dla Ljr większej od 100.

2.Mapa zasadnicza w postaci wektorowej10,0 zł2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:500

2) 0,3 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:1000;

3) 0,1 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:2000;

4) 0,02 - dla mapy zasadniczej w skalach 1:5000.

3. PD przyjmuje wartość 1,0.

3.Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanejArkusz formatu A0150,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 - dla Ljr większej od 10.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

4.Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3Arkusz formatu A080,0 zł1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 - dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 - dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 - dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 - dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 - dla arkusza mapy w formacie A4.

3. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla wydruku czarno-białego.

Tabela nr 14

Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach nr 1-13, w postaci rastrowejarkusz mapy10,0 złLR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.
2.Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci wektorowej15,0 zł
3.Kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne oraz niestandardowe opracowania topograficzne, niewymienione w tabelach 1-13, w postaci drukowanej20,0 zł1. LR i PD przyjmują wartość 1,0.

2. AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla ploterowego wydruku kolorowego;

2) 0,7 - dla ploterowego wydruku czarno-białego;

3) 0,4 - dla druku poligraficznego.

Tabela nr 15

Udostępnianie danych systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS"
Lp.Nazwa materiału zasobuJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Opracowane satelitarne dane obserwacyjnePunkt sytuacyjny5,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,7 - dla Ljr w przedziale 11-100;

3) 0,3 - dla Ljr większej od 100.

2. AJ i PD przyjmują wartość 1,0.

Tabela nr 16

Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Lp.Nazwa materiału zasobu/czynnośćJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Współczynniki korygujące LR, PD, AJ
1.Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci nieelektronicznejkarta formatu A43,0 zł1. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla formatu A4 lub mniejszego;

2) 1,5 - dla formatu A3;

3) 2,0 - dla formatu większego niż A3.

2. LR i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.Kopia materiału zasobu innego niż wymienione w tabelach 1-15 w postaci elektronicznejdokument7,0 złLR, AJ i PD przyjmują wartość 1,0.
3. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoUwierzytelniany dokument50,0 zł
4.Kopia uwierzytelnianego dokumentu5,0 zł
5.Udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków, podmiotom które posiadają uprawnienia do wglądu do takich zbiorów na podstawie odrębnych przepisówzbiór dokumentów, dotyczących jednej jednostki ewidencyjnej, udostępniony na okres do 4 godzin30,0 zł
6.Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenuProjektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju150,0 zł1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu);

2) 0,7 - dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem uzgodnienia jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,0 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami;

2) 0,7 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o uzgodnienie są przyłącza.

3. AJ przyjmuje wartość 1,0.

Tabela nr 17

Usługi systemu teleinformatycznego "ASG-EUPOS"
Lp.Nazwa usługiJednostka rozliczeniowaStawka podstawowa (Sp)Wartość współczynnika T
1.Udostępnianie danych korekcyjnych sieciowych (RTN)1 rok udostępniania usługi1.500,0 złT przyjmuje wartość:

1) 1,0 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 roku;

2) 0,54 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 6 miesięcy;

3) 0,12 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 miesiąca;

4) 0,036 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 tygodnia.

2.Udostępnianie danych korekcyjnych z pojedynczej stacji referencyjnej (RTK)1 rok udostępniania usługi700,0 zł
3.Udostępnianie danych korekcyjnych różnicowych (DGPS)1 rok udostępniania usługi300,0 zł
4.Udostępnianie satelitarnych obserwacji odnoszących się do stacji referencyjnych1 rok udostępniania usługi1.000,0 złT przyjmuje wartość:

1) 1,0 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 roku, a łączny limit pobranych obserwacji nie przekracza 3000 godzin;

2) 0,54 -jeżeli usługa świadczona jest przez okres 6 miesięcy, a łączny limit pobranych obserwacji nie przekracza 1500 godzin;

3) 0,12 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 miesiąca, a łączny limit pobranych obserwacji nie przekracza 250 godzin;

4) 0,036 - jeżeli usługa świadczona jest przez okres 1 tygodnia, a łączny limit pobranych obserwacji nie przekracza 70 godzin.

5.Udostępnianie satelitarnych obserwacji dla punktów o zadanych współrzędnych (wirtualnych stacji referencyjnych)1 rok udostępniania usługi1.200,0 zł
Wysokość opłaty za usługi, o których mowa w lp. 1-5, oblicza się według wzoru: Wop = Sp x T.

Tabela nr 18

Lp.Wartość CLParametry charakteryzujące zakres uprawnień do przetwarzania materiałów zasobu
Maksymalna liczba urządzeń, na których mogą być przetwarzane materiały zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, z wyłączeniem publikacji w sieci InternetŁączny maksymalny nakład drukowanych lub kopii elektronicznych materiałów zasobu lub pochodne tych materiałów, o których mowa w ust. 4 pkt 2,

w przeliczeniu na arkusze formatu A4

Sposób publikacji w sieci Internet
1.1,110500Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 1 000 000 pikseli
2.1,21002 000Pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksimum do 2 100 000 pikseli
3.1,35005 000
4.1,41 00010 000
5.1,710 00050 000
6.2,060 000200 000
7.2,5200 000500 000
8.3,0Bez ograniczeńBez ograniczeńBez ograniczeń
1 Art. 15 ust. 2 zmieniony przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1250) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 sierpnia 2016 r.
2 Art. 15 ust. 3 zmieniony przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1250) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 sierpnia 2016 r.
3 Art. 15 ust. 4 zmieniony przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1250) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 sierpnia 2016 r.