Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.652

Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów kształcenia zawodowego;
2)
warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi, jakie powinien spełniać program nauczania;
3)
sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4)
wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy - zakres informacji, jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej formie;
5)
przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie;
6)
tryb zwalniania osób, o których mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, z całości lub części opłat za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych w art. 117 ust. 11 ustawy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy;
2)
podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy;
3)
podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 lit. b-h ustawy;
4)
szkole - należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, o której mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy;
5)
młodocianym pracowniku - należy przez to rozumieć młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego są centra kształcenia ustawicznego.
1. 
Centrum kształcenia ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy, a także w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego.
2. 
Centrum kształcenia ustawicznego może także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu.
3. 
Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, wchodzących w skład centrum kształcenia ustawicznego, określają przepisy dotyczące szkół publicznych.
1. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego:
1)
realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
a)
zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
b)
zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub
2)
prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy.
2. 
Publiczne centrum kształcenia zawodowego może także prowadzić:
1)
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy;
2)
dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia - w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.
Publiczne centrum kształcenia zawodowego może współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
Centra kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego współpracują z:
1)
pracodawcami w zakresie:
a)
organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,
b)
przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
c)
kształcenia ustawicznego pracowników;
2)
urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach;
3)
innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych.
1. 
Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej - minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
2. 
Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez publiczne szkoły, centra kształcenia ustawicznego lub publiczne centra kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20.
Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
3)
termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
4)
liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca:
1)
dyplom zawodowy,
2)
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
3)
świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny równorzędny,
4)
świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
5)
świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
6)
świadectwo ukończenia liceum profilowanego,
7)
certyfikat kwalifikacji zawodowej,
8)
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie,
9)
zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

- jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w § 14 ust. 2, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych.
1. 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
1)
w przypadku kształcenia w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia przewidzianej dla danej części efektów kształcenia, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;
2)
w przypadku kształcenia w zakresie efektów kształcenia właściwych dla dodatkowych umiejętności zawodowych - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia przewidzianych dla danej dodatkowej umiejętności zawodowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy.
1. 
Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin.
1. 
Kurs kompetencji ogólnych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.
2. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwany dalej "turnusem", organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
2. 
Program nauczania realizowany na turnusie uwzględnia zakres kształcenia określony w skierowaniu, o którym mowa w § 19.
3. 
Turnus realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego określonego w skierowaniu, o którym mowa w § 19.
4. 
Turnus może być prowadzony w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu.
5. 
Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną szkołę lub publiczne centrum kształcenia zawodowego wynosi co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20.
W przypadkach losowych dyrektor szkoły lub dyrektor centrum kształcenia zawodowego może zorganizować w ramach turnusu konsultacje indywidualne w wymiarze co najmniej 55 godzin.
1. 
Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez:
1)
pracodawcę albo
2)
szkołę - w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.
2. 
Skierowanie zawiera:
1)
imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;
2)
numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
3)
nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.
3. 
Skierowanie składa się odpowiednio do dyrektora szkoły lub centrum kształcenia zawodowego w określonym przez nich terminie.
1. 
W trakcie turnusu ocenianiu podlegają:
1)
osiągnięcia edukacyjne młodocianego pracownika;
2)
zachowanie młodocianego pracownika.
2. 
Przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) w zakresie oceniania uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży stosuje się odpowiednio.
1. 
Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. 
Kopię zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, organizator turnusu przekazuje odpowiednio pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust. 1.
1. 
Kurs, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego treści:
1)
ustalone przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego albo
2)
określone w przepisach dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
2. 
Częstotliwość zajęć na kursie oraz formę zaliczenia kursu określa placówka kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzące ten kurs.
3. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. W przypadku kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, która ukończyła kurs.
4. 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawiera:
1)
imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
2)
numer PESEL uczestnika kursu, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
3)
nazwę kursu;
4)
wymiar godzin kształcenia na kursie;
5)
nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
6)
datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego.
1. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 ustawy, zapewniają:
1)
kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;
2)
odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
3)
bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
4)
warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
5)
nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.
2. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia oraz spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2-5.
3. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają:
1)
dostęp do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
2)
materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
3)
bieżącą kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w formie i terminach ustalonych przez podmiot prowadzący kształcenie;
4)
bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia.
4. 
Podmioty, o których mowa w ust. 3, są obowiązane zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dotyczące metod i zasad kształcenia oraz obsługi wykorzystywanego oprogramowania.
5. 
Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
6. 
Wymiar godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne z wykorzystaniem tych metod i technik.
7. 
Turnusy oraz zajęcia praktyczne i laboratoryjne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nie mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
8. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzone w formie:
1)
dziennej - odbywa się przez 5 lub 6 dni w tygodniu;
2)
stacjonarnej - odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu;
3)
zaocznej - odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach - co tydzień przez 2 dni.
1. 
Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
2. 
Dokumentacja obejmuje:
1)
program nauczania;
2)
dziennik zajęć;
3)
ewidencję wydanych zaświadczeń;
4)
protokół z przeprowadzonego zaliczenia.
3. 
Do dziennika zajęć wpisuje się:
1)
imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy;
2)
liczbę godzin zajęć;
3)
tematy zajęć.
4. 
W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. 
Dziennik zajęć może być prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej; dziennik prowadzony w postaci elektronicznej jest zwany dalej "dziennikiem elektronicznym".
6. 
Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1)
zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;
2)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4)
rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego słuchaczom i uczestnikom kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 ustawy, w zakresie ich dotyczącym;
6)
umożliwienia bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego rodzicom uczestników turnusów, w zakresie dotyczącym ich dzieci, a także pracodawcy lub szkole, o których mowa w § 19 ust. 1.
7. 
System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w postaci papierowej dziennika zajęć.
8. 
W przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego wpisanie przez prowadzącego zajęcia w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przeprowadzenia tych zajęć.
9. 
W terminie 10 dni od dnia zakończenia kształcenia dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia kształcenia, w sposób zapewniający możliwość:
1)
sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
2)
weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;
3)
odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla prowadzenia dziennika zajęć.
10. 
Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera:
1)
imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2)
datę wydania zaświadczenia;
3)
numer zaświadczenia;
4)
potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
1. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzi się na podstawie programu nauczania, który zawiera:
1)
nazwę formy kształcenia;
2)
czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji;
3)
wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, które w przypadku słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników kursów umiejętności zawodowych uwzględniają także szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
4)
cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2-5 ustawy, w zależności od ich potrzeb i możliwości;
5)
plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar;
6)
treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć;
7)
opis efektów kształcenia;
8)
wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
9)
sposób i formę zaliczenia.
2. 
Program nauczania realizowany na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, w zakresie jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego, uwzględnia ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, a także:
1)
cele kształcenia,
2)
efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów,
3)
warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w którym została wyodrębniona dana kwalifikacja,
4)
minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie w ramach danej kwalifikacji

- będące elementami podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego właściwymi dla danej kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

1. 
Centra kształcenia ustawicznego i publiczne centra kształcenia zawodowego sporządzają na każdy rok szkolny plan kształcenia zawierający:
1)
wykaz pozaszkolnych form kształcenia;
2)
czas trwania kształcenia i wymiar godzin kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
3)
planowaną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy;
4)
nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego - w przypadku kształcenia w formach, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy.
2. 
Publiczne centra kształcenia zawodowego prowadzące turnusy sporządzają także plan dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na dany rok szkolny na podstawie skierowań, o których mowa w § 19, zawierający:
1)
liczbę młodocianych pracowników, dla których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne;
2)
wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego;
3)
zakres dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.
3. 
Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględnia się w arkuszu organizacji centrum kształcenia ustawicznego i publicznego centrum kształcenia zawodowego.
Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w centrach kształcenia ustawicznego i publicznych centrach kształcenia zawodowego w ramach realizacji zadań, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 2 i w § 5 ust. 1 pkt 1, a także warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych określają przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.
1. 
Osoba o niskich dochodach, o której mowa w art. 117 ust. 12 ustawy, może złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz uzasadnienie składa się do dyrektora publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
1. 
Osoba, która wniosła opłatę za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 2, 3 i 5 ustawy, może złożyć wniosek o zwrot tej opłaty w przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 11 ustawy.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz uzasadnienie zawierające powody braku możliwości podjęcia kształcenia na danym kursie składa się do dyrektora publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
3. 
Dyrektor publicznej szkoły, centrum kształcenia ustawicznego lub publicznego centrum kształcenia zawodowego, prowadzących dany kurs, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w § 31 ust. 2, oraz kursy umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2.
1. 
Kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zwaną dalej "podstawą programową kształcenia w zawodach", prowadzi się do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji;
2)
minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji, z tym że w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji;
3)
informacja, o której mowa w § 9, w zakresie danych, o których mowa w § 9 pkt 2, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., zwaną dalej "klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego", oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
4)
program nauczania zawiera wymagania wstępne dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uwzględniające szczegółowe uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
5)
ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534).
1. 
Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na kursach umiejętności zawodowych, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, prowadzi się do dnia 31 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie:
a)
jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
b)
efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
c)
efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów

- określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach;

2)
minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych:
a)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. a - jest równa ilorazowi liczby godzin kształcenia przewidzianych dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach i liczby części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach tej kwalifikacji,
b)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. b - jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia w zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach danego obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu,
c)
w przypadku kształcenia w zakresie, o którym mowa w pkt 1 lit. c - wynosi 30 godzin;
3)
program nauczania zawiera wymagania wstępne dla uczestników kursów umiejętności zawodowych, uwzględniające szczegółowe uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, określone w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Kształcenie ustawiczne na kursie kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla:
1)
czteroletniego liceum ogólnokształcącego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prowadzi się począwszy od dnia 1 września 2019 r. dla klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a w latach następnych również dla kolejnych klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 i 2245), na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia;
2)
branżowej szkoły II stopnia określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy prowadzi się począwszy od dnia 1 września 2020 r. dla klasy I branżowej szkoły II stopnia, a w latach następnych również dla kolejnych klas branżowej szkoły II stopnia, zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
1. 
Kształcenie ustawiczne na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
2. 
Kształcenie ustawiczne na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach prowadzi się do dnia 31 sierpnia 2021 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1)
turnus organizuje się dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane w zakresie różnych zawodów;
2)
liczba godzin konsultacji indywidualnych wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianej na kształcenie zawodowe teoretyczne określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.;
3)
skierowanie, o którym mowa w § 19, w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 4, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz zakres dokształcania teoretycznego.
Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, prowadzi się od dnia 1 września 2019 r. na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w planach kształcenia, o których mowa w § 26, uwzględnia się także kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w § 31 ust. 2, kursy umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2, oraz turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 34 ust. 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się, z tym że:
1)
plan kształcenia, o którym mowa w § 26 ust. 1, w zakresie informacji, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 4, zawiera nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w § 31 ust. 2, oraz kursów umiejętności zawodowych, o których mowa w § 32 ust. 2;
2)
plan kształcenia, o którym mowa w § 26 ust. 2, w zakresie informacji, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, zawiera wykaz zawodów, w których ma być prowadzone dokształcanie teoretyczne, oraz nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego - w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 34 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

wzór

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).